Office for Nuclear Regulation

Trawsfynydd - Planned Licence Condition compliance inspections: LC 6, 7, 8 & 9

Executive summary

Purpose of Intervention

This inspection was one of a series of planned inspections for 2020/21, which are informed by the ONR Decommissioning Fuel and Waste (DFW) sub-division strategy.   

Interventions Carried Out by ONR

This inspection examined the adequacy of Magnox Limited’s (ML) arrangements and their implementation on the Trawsfynydd site for compliance with Licence Conditions (LC): LC 6 (Documents, Records, Authorities and Certificates), LC 7 (Incidents on the site); LC 8 (Warning Notices); and LC 9 (Instructions to persons on the site).  I discussed Trawsfynydd’s progress in implementing its re-baselined decommissioning safety case; planned work activities over the next 12 months and ONR’s planned inspections; and planning for an ONR observed demonstration of Trawsfynydd’s safety and security contingency emergency arrangements.

Explanation of Judgement if Safety System Not Judged to be Adequate

Not applicable.

Key Findings, Inspector's Opinions and Reasons for Judgements Made

Based on the evidence examined it is my judgement that ML is effectively implementing arrangements for complying with LC 6, 7, 8 and 9 at Trawsfynydd.  I made observations during this inspection on the physical separation of stored records and on the completeness of Trawsfynydd’s documented matrix of licence compliance arrangements.  I have raised two level 4 regulatory issues to monitor completion of actions to be taken by the duty holder to address these observations.    

Conclusion of Intervention

No regulatory concerns were identified as a result of this inspection and future engagement will continue as detailed in the 2021/22 inspection plan for the site.


Diben yr Ymyriad

Roedd yr archwiliad hwn yn un o gyfres o archwiliadau arfaethedig ar gyfer 2020/21, sy'n cael eu llywio gan strategaeth is-adran Datgomisiynu Tanwydd a Gwastraff ONR.

Ymyriadau a Gynhaliwyd gan ONR

Archwiliodd yr archwiliad hwn ddigonolrwydd trefniadau Magnox Limited (ML) a'u gweithredu ar safle Trawsfynydd i gydymffurfio ag Amodau Trwydded (LC): LC 6 (Dogfennau, Cofnodion, Awdurdodau a Thystysgrifau), LC 7 (Digwyddiadau ar y safle); LC 8 (Hysbysiadau Rhybuddio); ac LC 9 (Cyfarwyddiadau i bersonau ar y safle).Trafodais gynnydd Trawsfynydd wrth weithredu ei achos diogelwch datgomisiynu wedi'i ail-waelodlinio; gweithgareddau gwaith wedi'u cynllunio dros y 12 mis nesaf ac archwiliadau arfaethedig ONR; a chynllunio ar gyfer arddangosiad a welir gan ONR o drefniadau argyfwng wrth gefn diogelwch a diogeledd Trawsfynydd.

Esboniad o'r Dyfarniad os na Farnwyd bod y System Ddiogelwch yn Ddigonol

Ddim yn berthnasol.

Canfyddiadau Allweddol, Barn yr  Archwiliwr a'r Rhesymau dros Ddyfarniadau a Wnaed

Yn seiliedig ar y dystiolaeth a archwiliwyd, fy marn i yw bod ML yn gweithredu'n effeithiol drefniadau ar gyfer cydymffurfio ag LC 6, 7, 8 a 9 yn Nhrawsfynydd.Fe wnes i sylwadau yn ystod yr archwiliad hwn ar wahanu cofnodion a storiwyd yn ffisegol ac ar gyflawnrwydd matrics dogfennol Trawsfynydd o drefniadau cydymffurfio â thrwyddedau.  Rwyf wedi codi dau fater rheoleiddiol lefel 4 i fonitro cwblhau'r camau i'w cymryd gan ddeiliad y ddyletswydd i fynd i'r afael â'r arsylwadau hyn.

Casgliad yr Ymyrraeth

Ni nodwyd unrhyw bryderon rheoleidiodl o ganlyniad i'r archwiliad hwn a bydd ymgysylltu yn y dyfodol yn parhau fel y nodir yng nghynllun archwilio 2021/22 ar gyfer y safle.