Office for Nuclear Regulation

Trawsfynydd, Planned Licence Condition compliance inspections - LC 13, 19, 20, 21 and 22

Executive summary

Purpose of Intervention

This inspection was one of a series of planned inspections for 2020/21, which are informed by the ONR Decommissioning Fuel and Waste (DFW) sub-division strategy.   

Interventions Carried Out by ONR

This inspection examined the adequacy of Magnox Limited’s (ML) arrangements and their implementation on the Trawsfynydd site for compliance with Licence Conditions (LC): 13 (Nuclear Safety Committee), LC 19 (Construction or installation of new plant); LC 20 (Modification to design of new plant under construction); LC21 (Commissioning); and LC22 (Modification or experiment on existing plant).  I completed a walk-down of the Trawsfynydd safestore height reduction enabling works; met a site safety representative and discussed Trawsfynydd’s progress in improving the resilience of its contingency arrangements.

Explanation of Judgement if Safety System Not Judged to be Adequate

Not applicable.

Key Findings, Inspector's Opinions and Reasons for Judgements Made

Based on the evidence examined it is my judgement that ML is effectively implementing arrangements for complying with LC 13, 19, 20, 21 and 22 at Trawsfynydd.    

Conclusion of Intervention

No regulatory concerns were identified as a result of this inspection and future engagement will continue as detailed in the 2020/21 inspection plan.


Diben yr Ymyriad

Roedd yr arolygiad hwn yn un o gyfres o arolygiadau arfaethedig ar gyfer 2020/21, sy'n cael eu llywio gan strategaeth is-adran Dadgomisiynu Tanwydd a Gwastraff (DFW) ONR.   

Ymyriadau a Gynhaliwyd gan ONR

Archwiliodd yr arolygiad hwn ddigonolrwydd trefniadau Magnox Limited (ML) a'u gweithredu ar safle Trawsfynydd ar gyfer cydymffurfio ag Amodau Trwydded (LC): 13 (Pwyllgor Diogelwch Niwclear), LC 19 (Adeiladu neu osod offer newydd); LC 20 (Addasu i ddylunio offer newydd sy'n cael ei adeiladu); LC21 (Comisiynu); ac LC22 (Addasu neu arbrofi ar yr offer presennol).  Fe wneuthum gwblhau dro gwirio ar yr offer galluogi i leihau uchder storfa ddiogel Trawsfynydd; cyfarfod â chynrychiolydd diogelwch safle a thrafod cynnydd Trawsfynydd o ran gwella gwydnwch ei drefniadau wrth gefn.

Esboniad o'r Dyfarniad os na Farnwyd bod y System Ddiogelwch yn Ddigonol

Ddim yn berthnasol.

Canfyddiadau Allweddol, Barn yr Arolygydd a'r Rhesymau dros Ddyfarniadau a Wnaed

Yn seiliedig ar y dystiolaeth a archwiliwyd, fy marn i yw bod ML yn gweithredu trefniadau ar gyfer cydymffurfio'n effeithiol â LC 13, 19, 20, 21 a 22 yn Nhrawsfynydd.    

Casgliad yr Ymyriad

Ni nodwyd unrhyw bryderon rheoliadol o ganlyniad i'r arolygiad hwn a bydd ymgysylltu yn y dyfodol yn parhau fel y nodir yng nghynllun arolygu 2020/21.