Office for Nuclear Regulation

Wylfa - Planned compliance inspection and meetings

Executive summary

Purpose of Intervention

This inspection was one of a series of planned inspections for 2019/20, which are informed by the ONR Decommissioning Fuel and Waste (DFW) sub-division strategy.   

Interventions Carried Out by ONR

This inspection examined the adequacy of Magnox Limited’s (ML) arrangements and their implementation on the Wylfa site for compliance with Licence Conditions (LC): LC 11 (Emergency Arrangements), LC 22 (Modification or experiment on existing plant) and LC 23 (Operating Rules).  I also held meetings with the Wylfa safety representatives; and station lead team members to discuss Wylfa’s planned activities through to the end of FY 20/21.

For LC11, LC22 and LC23 my focus was on Wylfa’s recent implementation of a re-baselined post defuelling safety case and subsequent deletion of Wylfa’s only operating rule; and activities currently being undertaken in readiness for the removal of 24/7 operational shifts as part of its contingency emergency arrangements transition (including physical modifications).  I also held discussion on ONR’s proposed integrated inspection strategy (IIS) plan for Wylfa during financial year 20/21; and met Wylfa’s safety representatives.

Explanation of Judgement if Safety System Not Judged to be Adequate

Not applicable.

Key Findings, Inspector's Opinions and Reasons for Judgements Made

Based on the evidence examined it is my judgement that ML is effectively implementing arrangements for complying with LC 11, 22 and 23 at Wylfa.  In my opinion Wylfa is making good progress towards being ready to remove 24/7 operational shifts; and is effectively implementing mature LC22 arrangements.  I identified areas of good practice and some areas where ML could improve 

Conclusion of Intervention

I identified no matters that in my opinion could adversely affect nuclear safety.  My findings were shared with and accepted by the licensee.  


Diben yr Ymyrraeth

Roedd yr arolygiad hwn yn un o gyfres o arolygiadau a gynlluniwyd ar gyfer 2019/20, yn seiliedig ar y strategaeth is-adran Datgomisiynu Tanwydd a Gwastraff (DFW) yr ONR.   

Ymyraethau a Gyflawnwyd gan yr ONR

Archwiliodd yr arolwg hwn ddigonolrwydd trefniadau Magnox Limited (ML) a’u gweithrediad ar safle Wylfa ar gyfer cydymffurfiad gydag Amod Trwyddedu (LC): LC 11 (Trefniadau Argyfwng), LC 22 (Addasiad neu arbrofi ar waith cyfredol) ac LC 23 (Rheolau Gweithredu).  Cynhaliais gyfarfodydd hefyd gyda chynrychiolwyr diogelwch Wylfa; ac aelodau tîm arweiniol yr orsaf i drafod gweithgareddau arfaethedig Wylfa hyd at ddiwedd Blwyddyn Ariannol 20/21.

Ar gyfer LC11, LC22 ac LC23 roedd fy ffocws ar weithrediad diweddar Wylfa o achos diogelwch yn dilyn gwagio tanwydd sylfaen newydd a dileu unrhyw reol gweithredu Wylfa o ganlyniad; a gweithgareddau sy'n cael eu cyflawni ar hyn o bryd i baratoi ar gyfer diddymu shifftiau gweithredol 24/7 yn rhan o’i drosiant trefniadau argyfwng wrth gefn (yn cynnwys addasiadau ffisegol).  Cynhaliais drafodaeth hefyd ar gynllun strategaeth archwilio integredig arfaethedig (IIS) yr ONR ar gyfer Wylfa yn ystod blwyddyn ariannol 20/21; a chwrdd â chynrychiolwyr diogelwch Wylfa.

Esboniad o’r Dyfarniad os Nad oedd y System Ddiogelwch wedi cael ei Barnu yn Ddigonol

Ddim yn berthnasol.

Casgliadau Allweddol, Barnau’r Arolygydd a Rhesymau dros Wneud Dyfarniadau

Yn seiliedig ar y dystiolaeth a archwiliwyd, fy nyfarniad i yw bod ML yn gweithredu trefniadau i gydymffurfio ag LC 11, 22 a 23 yn Wylfa yn effeithiol.  Yn fy marn i, mae Wylfa yn sicrhau cynnydd da tuag at fod yn barod i roi'r gorau i shifftiau gweithredol 24/7; ac mewn effaith yn gweithredu trefniadau LC22 aeddfed.  Fe nodais feysydd o arfer da a rhai meysydd ble gallai ML wella 

Casgliad yr Ymyrraeth

Ni nodais unrhyw faterion a allai effeithio'n andwyol ar ddiogelwch niwclear.  Rhannwyd fy nghasgliadau gyda’r trwyddedai ac fe’u derbyniwyd ganddo.