Office for Nuclear Regulation

Wylfa - Site inspection to ensure compliance with the Regulatory Reform (Fire Safety) Order 2005

Executive summary

Purpose of Intervention

This was a planned inspection at the Wylfa site, undertaken as part of the strategy for the Decommissioning, Fuel and Waste Division (DFW) sub-division.

The purpose of this inspection was to ensure that the Licensee was complying with the requirements of the Regulatory Reform (Fire Safety) Order 2005.

Interventions Carried Out by ONR

The inspection focused on both the management of fire safety and the practical fire safety provision within pre-selected areas on the site, the inspection included:-.

Explanation of Judgement if Safety System Not Judged to be Adequate

Not Applicable

Key Findings, Inspector's Opinions and Reasons for Judgements Made

My overall impression was one of a site which understands the need for the continued focus on the day to day management of fire safety within a decommissioning environment. Those responsible for the management and practical application of fire safety across the site continue to work towards this end. Due to the nature of decommissioning activities it is essential that a continued focus remains on the management and application of fire safety, particularly with regard to project work.

During the walk-down and the meetings held during the day I identified a number of examples of good practice. I did however identify a number of issues requiring attention to ensure compliance with the relevant legislation is achieved.

My inspection has provided me with an understanding of the fire safety arrangements and the means of implementing them. The inspection demonstrated that the overall position is positive and an appropriate level of importance is being placed on the provision of the required standards for life fire safety arrangements. Those that I met during my inspection displayed a positive appreciation of the importance of effective fire safety measures across the site demonstrating a confident approach to achieving compliance with the relevant legislation.

Conclusion of Intervention

I concluded with a de-brief meeting with the site management and gave an assessment of compliance with the legislation, identifying some areas for improvement and recognising areas of good practice.  My findings were accepted by the Site.


Pwrpas yr Ymyriad

Roedd hwn yn archwiliad wedi'i gynllunio ar safle Wylfa, a gynhaliwyd fel rhan o'r strategaeth ar gyfer is-adran yr Adran Datgomisiynu, Tanwydd a Gwastraff (DFW).

Pwrpas yr archwiliad hwn oedd sicrhau bod y Trwyddedai yn cydymffurfio â gofynion y Gorchymyn Diwygio Rheoleiddiol (Diogelwch Tân) 2005.

Ymyriadau a Gynhaliwyd gan ONR

Canolbwyntiodd yr archwiliad ar reoli diogelwch tân a'r ddarpariaeth diogelwch tân ymarferol o fewn ardaloedd a ddewiswyd ymlaen llaw ar y safle, roedd yr archwiliad yn cynnwys:-.

Esboniad o'r Farn os na Farnir bod y System Ddiogelwch yn Ddigonol

Ddim yn Berthasol

Canfyddiadau Allweddol, Barn yr Archwiliwr a Rhesymau dros Ddyfarniadau a Wnaed

Fy argraff gyffredinol oedd un o safle sy'n deall yr angen i ganolbwyntio'n barhaus ar reoli diogelwch tân o ddydd i ddydd mewn amgylchedd datgomisiynu. Mae'r rhai hynny sy'n gyfrifol am reoli a defnyddio diogelwch tân yn ymarferol ar draws y safle yn parhau i weithio tuag at hyn. Oherwydd natur gweithgareddau datgomisiynu, mae'n hanfodol bod ffocws parhaus ar reoli a gweithredu diogelwch tân, yn arbennig o ran gwaith prosiect.

Yn ystod y broses o gerdded o gwmpas a'r cyfarfodydd a gynhaliwyd yn ystod y dydd, nodais nifer o enghreifftiau o arfer da. Fodd bynnag, nodais nifer o faterion y mae angen rhoi sylw iddynt er mwyn sicrhau y cydymffurfir â'r ddeddfwriaeth berthnasol.

Mae fy archwiliad wedi rhoi dealltwriaeth i mi o'r trefniadau diogelwch tân a'r modd gweithredu. Dangosodd yr archwiliad fod y sefyllfa gyffredinol yn gadarnhaol a bod lefel briodol o bwysigrwydd yn cael ei rhoi ar ddarparu'r safonau gofynnol ar gyfer trefniadau diogelwch tânoes. Roedd y rhai hynny i mi gyfarfod â hwy yn ystod fy archwiliad yn dangos dealltwriaeth dadarnhaol o bwysigrwydd mesurau diogelwch tân effeithiol ar draws y safle gan ddangos ymagwedd hyderus at sicrhau cydymffurfiad â'r ddeddfwriaeth berthnasol.

Canlyniad yr Ymyriad

Fe wnes i gwblhau â chyfarfod ô l-drafodaeth gyda rheolwyr y safle gan roi asesiad o gydymffurfiad â'r ddeddfwriaeth, gan nodi rhai meysydd i'w gwella ac yn nodi meysydd arferion da. Derbyniwyd fy nghanfyddiadau gan y Safle.