Office for Nuclear Regulation

Site inspection to ensure compliance with the Regulatory Reform (Fire Safety) Order 2005

Executive summary

Purpose of Intervention

This was a planned inspection at Wylfa Power Station, undertaken as part of the planned intervention strategy for the ONR Sellafield, Decommissioning, Fuel and Waste Division (SDFW) .

The purpose of this intervention was to ensure that the Licensee was demonstrating compliance with the requirements of the Regulatory Reform (Fire Safety) Order 2005.

Interventions Carried Out by ONR

The inspection focused on both the management of fire safety and the practical fire safety provision within pre-selected project areas on the site.

Explanation of Judgement if Safety System Not Judged to be Adequate

Not Applicable

Key Findings, Inspector's Opinions and Reasons for Judgements Made

My overall impression was one of a site which understands the need for the continued focus on the day to day management of fire safety within a decommissioning environment. Those responsible for the management and practical application of fire safety across the site demonstrated an understanding of the challenges and complexities that exist at Wylfa. Due to the nature of decommissioning activities it is essential that a continued focus remains on the management and application of fire safety, particularly with regard to project work.

During the walk-down and the meetings held during the day I identified a number of examples of good practice. I did however identify a number of issues requiring attention to ensure compliance with the relevant legislation is achieved. One of these issues will be recorded and followed up. Some are specifically related to this site and a number are fleet wide issues that will be discussed at the next Level 4 Fire Liaison meeting with the Magnox Head of Profession.

My inspection has provided me with the confidence that the fire safety arrangements are effective and being implemented to a satisfactory standard. The inspection demonstrated that an appropriate level of importance being placed on the provision of the required standards for conventional fire safety arrangements. Those that I met during my inspection displayed a positive appreciation of the importance of effective fire safety measures across the site demonstrating a confident approach to achieving compliance with the relevant legislation.

Conclusion of Intervention

I concluded with an assessment of compliance with the legislation, and presented deficiencies and recognised areas of good practice at a wash-up meeting with the Site Management Team.


Pwrpas yr Ymyrraeth

Roedd hwn yn archwiliad a gynlluniwyd yng Ngorsaf Bŵer Wylfa, a gynhaliwyd fel rhan o'r strategaeth ymyrraeth gynllunedig ar gyfer yr Is-adran Datgomisiynu, Tanwydd a Gwastraff ONS, Sellafield (SDFW).

Diben yr ymyrraeth hon oedd sicrhau bod y Trwyddedai yn arddangos ei fod yn cydymffurfio â gofynion Gorchymyn Diwygio Rheoleiddio (Diogelwch Tân) 2005.

Ymyriadau a Wnaed gan ONR

Roedd yr archwiliad yn canolbwyntio ar reoli diogelwch tân a'r ddarpariaeth diogelwch tân ymarferol o fewn ardaloedd prosiect a ddewiswyd ymlaen llaw ar y safle.

Esboniad o’r Dyfarniad os na Farnwyd bod y System Ddiogelwch yn ddigonol

Amherthnasol

 Canfyddiadau Allweddol, Barn yr Arolygydd a Rhesymau dros Ddyfarniadau a Wnaed

Fy argraff gyffredinol oedd un o safle sy'n deall yr angen am ffocws parhaus ar reoli diogelwch tân o ddydd i ddydd mewn amgylchedd datgomisiynu. Dangosodd y rhai hynny sy’n gyfrifol am reoli a defnyddio diogelwch tân yn ymarferol ar draws y safle ddealltwriaeth o'r heriau a'r cymhlethdodau sy'n bodoli yn Wylfa. Oherwydd natur y gweithgareddau datgomisiynu mae'n hanfodol bod ffocws parhaus yn parhau ar reoli a gweithredu diogelwch tân, yn arbennig o ran gwaith prosiect.

Yn ystod y daith gerdded a'r cyfarfodydd a gynhaliwyd yn ystod y dydd, fe nodais nifer o enghreifftiau o arfer da. Fodd bynnag, fe nodais nifer o faterion mae angen rhoi sylw iddynt er mwyn sicrhau y cydymffurfir â'r ddeddfwriaeth berthnasol. Bydd un o'r materion hyn yn cael ei gofnodi a'i ddilyn. Mae rhai yn ymwneud yn benodol â'r safle hwn ac mae nifer yn faterion sy'n ymwneud â’r fflyd i gyd a fydd yn cael eu trafod yn y cyfarfod Cydgysylltu Tân Lefel 4 nesaf gyda Phennaeth Proffesiwn Magnox.

Mae fy arolygiad wedi rhoi hyder i mi fod y trefniadau diogelwch tân yn effeithiol ac yn cael eu gweithredu i safon foddhaol. Fe ddangosodd yr archwiliad fod lefel briodol o bwysigrwydd yn cael ei rhoi ar ddarparu'r safonau gofynnol ar gyfer trefniadau diogelwch tân confensiynol. Fe ddangosodd y rhai hynny y cyfarfûm â nhw yn ystod fy archwiliad werthfawrogiad cadarnhaol o bwysigrwydd mesurau diogelwch tân effeithiol ar draws y safle gan ardddangos ymagwedd hyderus tuag at sicrhau cydymffurfiaeth â'r ddeddfwriaeth berthnasol.

Casgliad yr Ymyrraeth

Fe wnes i orffen ag asesiad o gydymffurfiad â'r ddeddfwriaeth, ac fe gyflwynais ddiffygion a meysydd cydnabyddedig o arfer da mewn cyfarfod wedyn â Thîm Rheoli'r Safle.