Office for Nuclear Regulation

Planned Licence Condition compliance inspection

Executive summary

Purpose of Intervention

This inspection was one of a series of planned inspections for 2018/19, which are informed by the ONR Decommissioning Fuel and Waste (DFW) sub-division strategy.   

Interventions Carried Out by ONR

This inspection was to examine the adequacy of Magnox Limited’s (ML) arrangements and their implementation on the Wylfa site for compliance with three Licence Conditions (LC); LC 13 (nuclear safety committee), LC 25 (operational records) and LC 36 (organisational capability).  I was accompanied by an ONR leadership and management for safety specialist inspector.

For LC 13, we focused on the interactions between Wylfa and the nuclear safety committee (NSC) in the last two years.  This included assessment of NSC advice and recommendations relevant to Wylfa.  For LC 25 I focused on the management of operational records that will be required for the care and maintenance phase of operations.  For LC 36, we focused on the development of the Wylfa post-defuelling organisational structure.  This included proposals for provisions of responses to conventional and nuclear emergencies on site.

I met with site staff and representatives of the North Wales Council Emergency Planning function to discuss the revised Radiation (Emergency Preparedness and Public Information) Regulations, which are currently expected to be laid before Parliament in 2019.  At the meeting I outlined ONR’s strategy for permissioning ML’s proposed alterations or amendments of Approved LC 11emergency arrangements for Wylfa site.

Explanation of Judgement if Safety System Not Judged to be Adequate

Not applicable.

Key Findings, Inspector's Opinions and Reasons for Judgements Made

Based on the evidence examined it is my judgement that ML is effectively implementing arrangements for complying with LC 13, 25 and 36 at Wylfa.  I identified a number of areas of good practice and some observations for ML to consider.  

Conclusion of Intervention

I identified no matters that in my opinion could adversely affect nuclear safety. My findings were shared with and accepted by the licensee.  


Pwrpas yr Ymyrraeth

Roedd yr arolygiad hwn yn un o gyfres o arolygiadau a gynlluniwyd ar gyfer 2018/19, sy'n cael eu llywio gan strategaeth is-adran Datgomisiynu Tanwydd a Gwastraff (DFW) yr ONR. 

Ymyriadau a Wnaed gan ONR

Bwriad yr arolygiad hwn oedd archwilio digonolrwydd trefniadau Magnox Limited (ML) a'u gweithredu ar safle Wylfa ar gyfer cydymffurfio â thri Amod Trwydded (LC); LC 13 (pwyllgor diogelwch niwclear), LC 25 (cofnodion gweithredol) ac LC 36 (gallu sefydliadol). Gyda mi roedd arolygydd arbenigol arweinyddiaeth a rheolaeth ONR ar gyfer diogelwch

Ar gyfer LC 13, fe wnaethom ganolbwyntio ar y rhyngweithio rhwng Wylfa a'r pwyllgor diogelwch niwclear (NSC) yn y ddwy flynedd diwethaf. Roedd hyn yn cynnwys asesu cyngor ac argymhellion yr NSC sy'n berthnasol i'r Wylfa. Ar gyfer LC 25 fe wnes i ganolbwyntio ar reoli cofnodion gweithredol y bydd eu hangen ar gyfer cam gofal a chynnal a chadw y gweithrediadau. Ar gyfer LC 36, fe wnaethom ganolbwyntio ar ddatblygu strwythur sefydliadol ôl-ddadlenwi Wylfa. Roedd hyn yn cynnwys cynigion ar gyfer darparu ymatebion i argyfyngau confensiynol ac niwclear ar y safle.

Fe wnes i gwrdd â staff y safle a chynrychiolwyr o swyddogaeth Cynllunio Argyfwng Cyngor Gogledd Cymru i drafod y Rheoliadau Ymbelydredd (Parodrwydd am Argyfwng a Gwybodaeth Gyhoeddus) diwygiedig, y disgwylir iddynt gael eu gosod gerbron y Senedd yn 2019. Yn y cyfarfod, fe wnes i amlinellu strategaeth yr ONR ar gyfer rhoi caniatâd i addasiadau neu newidiadau arfaethedig ML i drefniadau argyfwng LC11 Cymeradwy ar gyfer safle Wylfa.

Esboniad o'r Dyfarniad os na Farnwyd bod y System Ddiogelwch yn ddigonol

Amherthnasol.

Canfyddiadau Allweddol, Barn yr Arolygydd a Rhesymau dros Ddyfarniadau a Wnaed

Yn seiliedig ar y dystiolaeth a archwiliwyd, fy marn i yw bod ML yn effeithiol yn gweithredu trefniadau ar gyfer cydymffurfio ag LC 13, 25 a 36 yn Wylfa. Nodais nifer o feysydd o arfer da a rhai arsylwadau i ML eu hystyried.. 

Casgliad yr Ymyrraeth

Wnes i ddim nodi unrhyw faterion a allai, yn fy marn i, effeithio'n andwyol ar ddiogelwch niwclear. Rhannwyd a derbyniwyd fy nghanfyddiadau gan y trwyddedai.