Office for Nuclear Regulation

Wylfa - Compliance inspection and Annual Regional Review of Safety Security and Environment meeting

Executive summary

Purpose of Intervention

This inspection was one of a series of planned inspections for 2018/19, which are informed by the ONR Decommissioning Fuel and Waste (DFW) sub-division strategy.    

Interventions Carried Out by ONR

I undertook this inspection to examine the adequacy of the Magnox Limited (ML) arrangements and their implementation on the Wylfa site for compliance with three Licence Conditions (LC); LC 22 (modification or experiment on existing plant), LC 23 (operating rules) and LC 24 (operating instructions).  The inspections focused on defuelling operations on site.  I was accompanied by an ONR nuclear liabilities specialist inspector.

I met with relevant systems engineers to review the licensee’s work to address two ONR Regulatory Issues associated with apparent shortfalls identified in heating and ventilation systems on site. I also received an update on upcoming safety cases on site.

The ONR DWW sub division Superintending Inspector, Magnox Welsh region ONR nominated security inspector, nuclear liabilities specialist inspector and I attended the Magnox Welsh region Annual Regional Review of Safety, Security and Environment (ARRoSSE).  Preceding the meeting we undertook an accompanied walk-down inspection that focused on defuelling operations.

Explanation of Judgement if Safety System Not Judged to be Adequate

Not applicable.

Key Findings, Inspector's Opinions and Reasons for Judgements Made

Based on the evidence examined it is my judgement that Magnox Limited is effectively implementing arrangements for complying with LC 22, 23 and 24 at Wylfa.  I identified a number of areas of good practice and minor areas where Magnox Limited could improve.

Conclusion of Intervention

I identified no matters that in my opinion could adversely affect nuclear safety. My findings were shared with and accepted by the licensee.


Diben yr Ymyrraeth

Roedd yr archwiliad hwn yn un o gyfres o archwiliadau a gynlluniwyd ar gyfer  2018/19, wedi’u hysbysu gan isddosbarthiad strategaeth DFW – Digomisiynu Tanwydd a Gwastraff y Swyddfa dros Reoli Niwclear (ONR).

Ymyraethau a Gyflawnwyd gan yr ONR

Ymgymerais â’r archwiliad hwn i archwilio digonolrwydd trefniadau Magnox Limited (ML) a’u gweithrediadau ar gyfer cydymffurfio â’r tri Amod Trwydded (LC); LC 22 (addasiad o neu arbrawf ar gyfarpar sy’n bodoli), LC 23 (rheolau gweithredu) ac LC 24 (cyfarwyddiadau gweithredu).  Roedd yr archwiliadau hyn wedi canolbwyntio ar weithredoedd symud tanwydd o’r safle. Roedd archwiliwr arbenigol atebolrwydd niwclear ONR gyda mi.

Roeddwn wedi cyfarfod gyda pheirianwyr systemau perthnasol i adolygu gwaith deiliad y drwydded i fynd i’r afael â dau Fater Rheoleiddiol ONR sydd yn gysylltiedig â diffygion ymddangosiadol a ddynodwyd yn y systemau gwresogi ac awyru ar y safle. Yn ogystal, cefais ddiweddariad ar achosion diogelwch ar ddod ar y safle.

Roeddwn i a’r canlynol wedi mynd i gyfarfod  Adolygiad Rhanbarthol Blynyddol Diogelwch ac Amgylchedd  (ARRoSSE) – Arolygydd Archwilio rhanbarthol DWW ONR, arolygydd diogelwch enwebedig rhanbarth Magnox Cymru ONR, arolygydd  arbenigol atebolrwydd niwclear. Cyn y cyfarfod roeddem wedi cynnal archwiliad ar droed oedd yn canolbwyntio ar weithredoedd symud tanwydd o’r safle.

Eglurhad am y Farn os Tybir nad yw’r System Ddiogelwch yn Ddigonol

Amherthnasol.

Prif Ganfyddiadau, Barn yr Arolygydd a Rhesymau dros y Farn Honno

Ar sail y dystiolaeth a archwiliwyd, yn fy marn i mae Magnox Limited yn gweithredu’r trefniadau ar gyfer cydymffurfio ag LC 22, 23 a 24 yn Wylfa yn effeithlon. Nodais sawl maes sy’n enghreifftiau o arfer da a mân feysydd lle gall Magnox Limited wella.  

Casgliad yr Ymyriad

Ni ddynodais unrhyw fater a fedrai, yn fy marn i, gael effaith andwyol ar ddiogewlch niwclear. Rhannwyd a derbyniwyd fy nghanfyddiadau gan y deiliad trwydded.