Office for Nuclear Regulation

Wylfa - Fire safety inspection

Executive summary

Purpose of Intervention

This was a planned inspection of SGHWR at Winfrith, undertaken as part of the planned intervention strategy for the Sellafield, Decommissioning Fuel and Waste Division (SDFW).

The work was carried out was in-line with the planned inspection programme contained in the Winfrith Integrated Intervention Strategy (IIS).

The purpose of this intervention was to ensure that the Licensee was complying with the requirements of the Regulatory Reform (Fire Safety) Order 2005.

Interventions Carried Out by ONR

The inspection focused on both the management of fire safety and the practical fire safety provision within the SGHWR facility above. During the inspection:

Explanation of Judgement if Safety System Not Judged to be Adequate

Not Applicable

Key Findings, Inspector's Opinions and Reasons for Judgements Made

My overall impression was one of a management team which demonstrated an ability to ensure that fire safety is taken seriously and is given the due consideration it deserves. I am of the opinion that the Building Manager has identified and prioritised fire at an appropriate risk level within this facility. Throughout the inspection I was pleased to note that all of those that I had contact with demonstrated a suitable focus, support and attention to fire safety.

During the walk down and the meetings held during the day I identified a number of examples of industry good practice. I did however identify a number of minor issues requiring attention to ensure compliance with the relevant legislation is achieved.

Notwithstanding the observed area of non-compliance, it is my opinion that my inspection has provided me with the confidence that the fire safety arrangements are effective and being implemented to a satisfactory standard. The inspection demonstrated an overall favourable impression and a high level of importance being placed on the provision of the required standards for conventional fire safety arrangements.  I have provided a number of recommendations in relation to a small number of minor issues designed to build on the existing standard of fire safety that is being applied.

Those responsible for SGHWR displayed a positive appreciation of the importance of effective fire safety measures within the facility and that they demonstrate a confident approach to achieving compliance with the relevant legislation.

Conclusion of Intervention

I concluded with an assessment of compliance with the legislation, and presented deficiencies and recognised areas of good practice at a wash-up meeting with the Facility Management Team.

Overall my findings in relation to the areas I inspected, demonstrate a good level of fire safety provision and management. The building management understand that in order for the fire safety systems that are in place in these facilities to be fully affective, it is necessary that all members of staff are aware of the fire strategy that applies to them.


Diben yr Ymyrraeth

Roedd hwn yn archwiliad a gynlluniwyd o SGHWR yn Winfrith, a gyflawnwyd fel rhan o'r strategaeth ymyrraeth a gynllunir ar gyfer yr Adran Datgomisiynu Tanwydd a Gwastraff (SDFW).

Cyflawnwyd y gwaith yn unol â'r rhaglen archwilio a gynlluniwyd yn Strategaeth Ymyrraeth Integredig Winfrith (IIS).

Diben yr ymyrraeth hon oedd sicrhau bod y Trwyddedai yn cydymffurfio â gofynion y Gorchymyn Diwygio Rheoleiddio (Diogelwch Tân) 2005.

Ymyraethau a Gyflawnwyd gan yr ONR

Canolbwyntiodd yr archwiliad ar reolaeth diogelwch tân a darparu diogelwch tân ymarferol yn y cyfleuster SGHWR uchod. Yn ystod yr archwiliad:

Esboniad o’r Dyfarniad os Nad oedd y System Ddiogelwch wedi cael ei Barnu yn Ddigonol.

Amherthnasol

Casgliadau Allweddol, Barnau’r Arolygydd a’r Rhesymau am y Dyfarniadau a Wnaed

Fy argraff yn gyffredinol oedd gweld tîm rheoli a ddangosodd y gallu i sicrhau bod diogelwch tân yn cael ei ystyried o ddifrif ac yn cael sylw haeddiannol. Credaf fod Rheolwr yr Adeilad wedi adnabod a blaenoriaethu tân ar y lefel risg briodol yn y cyfleuster hwn. Drwy gydol yr archwiliad, braf oedd nodi y dangosodd pawb y bues mewn cyswllt â nhw ffocws digonol, cefnogaeth a sylw tuag at ddiogelwch tân.

Yn ystod y cyfnod o gerdded a’r cyfarfodydd a gynhaliwyd yn ystod y dydd nodais amryw o enghreifftiau o arfer da yn y diwydiant. Serch hynny, nodais rai materion bach sydd angen sylw er mwyn sicrhau y cydymffurfir â’r ddeddfwriaeth berthnasol.

Ar wahân i’r maes o ddiffyg cydymffurfio a nodwyd, credaf fod yr archwiliad wedi rhoi’r hyder i mi fod y trefniadau diogelwch tân yn effeithiol ac yn cael eu gweithredu i safon foddhaol. Cafwyd argraff ffafriol o’r archwiliad yn gyffredinol a phwysigrwydd uchel yn gysylltiedig â’r ddarpariaeth o’r safonau gofynnol ar gyfer trefniadau diogelwch tân confensiynol.  Rwyf wedi darparu nifer o argymhellion yn gysylltiedig ag ychydig o faterion bach, gyda’r nod o adeiladu ar y safon bresennol o ddiogelwch tân a weithredir.

Gwelwyd gwerthfawrogiad cadarnhaol ymysg y rhai sy’n gyfrifol am SGHWR am bwysigrwydd mesurau diogelwch tân effeithiol yn y cyfleuster a’u bod yn dangos ymagwedd hyderus wrth sicrhau cydymffurfiaeth â’r ddeddfwriaeth berthnasol.

Casgliad yr Ymyrraeth

I gloi, rhoddais asesiad o gydymffurfiaeth â’r ddeddfwriaeth a chyflwynais ddiffygion a meysydd cydnabyddedig o arfer da mewn cyfarfod crynhoi gyda’r Tîm Rheoli Cyfleuster.

Yn gyffredinol, mae fy nghanlyniadau mewn perthynas â’r meysydd a archwiliwyd gennyf yn dangos lefel dda o ddarpariaeth a rheolaeth o ddiogelwch tân. Er mwyn i’r systemau diogelwch tân sydd mewn grym yn y cyfleusterau hyn fod yn gwbl effeithiol, mae rheolwyr yr adeilad yn deall bod angen i’r holl staff fod yn ymwybodol o’r strategaeth dân sy’n berthnasol iddyn nhw.