Office for Nuclear Regulation

Trawsfynydd planned Licence Condition compliance inspection and readiness inspection

Executive summary

Purpose of Intervention

This inspection was one of a series of planned inspections for 2018/19, which are informed by the Decommissioning Fuel and Waste (DFW) sub-division strategy.   

Interventions Carried Out by ONR

This inspection was to examine the adequacy of Magnox Limited’s (ML) arrangements and their implementation on Trawsfynydd site for compliance with three Licence Conditions (LC); LC 9 (instructions to persons on the site), LC 14 (safety documentation) and LC 15 (periodic review).  I also undertook a readiness inspection of the preparations for commencing active commissioning of fuel element debris (FED) retrievals from the South vaults. I shared with ML operational experience I had obtained from another licensee on its developments of system health reports.

I was accompanied by the ML Welsh region Internal Regulation inspector for most of my inspections.

For LC 9, I focused on how ML ensures that people on site, including contractor staff, are made aware of the risks and hazards, actions to be taken in the event of an emergency and behavioural expectations.

For LC 14, I focused on the production of the re-baselined safety case for Trawsfynydd.  For LC 15, I focused on ML’s proposals for production of the Trawsfynydd Periodic Safety review, which is due in December 2021.

For the readiness inspection I focused ML’s management and oversight of South vaults FED retrievals for transition into active commissioning. Overall, I found nothing that concerned me.

Explanation of Judgement if Safety System Not Judged to be Adequate

Not applicable.

Key Findings, Inspector's Opinions and Reasons for Judgements Made

Based on the evidence examined it is my judgement that ML is effectively implementing arrangements for complying with LC 9, 14 and 15 at Trawsfynydd.  I identified a number of areas of good practice and some areas where ML could improve.  

Conclusion of Intervention

I identified no matters that in my opinion could adversely affect nuclear safety. My findings were shared with and accepted by the licensee.


Pwrpas yr Ymyriad

1. ‘Roedd yr arolwg hwn yn un o gyfres o arolygiadau a gynlluniwyd ar gyfer 2018/19, sydd wedi eu seilio ar y strategaeth isadran Digomisiynu, Tanwydd a Gwastraff (DFW).

Ymyraethau a Gyflawnwyd gan yr ONR 

2. Pwrpas yr arolwg hwn oedd archwilio addasrwydd trefniadau Magnox Limited (ML) a gweithredu'r trefniadau hynny ar safle Trawsfynydd i gydymffurfio â thri Amod Trwydded (LC); LC 9 (cyfarwyddiadau i bobl ar y safle), LC 14 (dogfennau diogelwch) a LC 15 (adolygiad cyfnodol).  Ymgymerais hefyd ag arolwg parodrwydd y paratoadau ar gyfer dechrau comisiynu gweithredol i adfer gweddillion elfennau tanwydd (FED) o’r cromgelloedd Deheuol.  Rhannais y profiadau gweithredol a gefais oddi wrth drwyddedai arall ar ddatblygu adroddiadau system iechyd gyda ML.

‘Roedd arolygwr Rheoleiddio Mewnol ML rhanbarth Cymru gyda mi ar gyfer rhan fwyaf yr arolygiadau.

Ar gyfer LC 9, fe ganolbwyntiais ar sut mae ML yn sicrhau bod pobl ar y safle, gan gynnwys contractwyr, yn ymwybodol o’r risgiau a’r peryglon, y camau i'w cymryd mewn argyfwng a disgwyliadau ymddygiad.

Ar gyfer LC 14, fe ganolbwyntiais ar gynhyrchiad achos diogelwch ail-faslin ar gyfer Trawsfynydd.   Ar gyfer LC 15, fe ganolbwyntiais ar gynigion ML ar gyfer cynhyrchu Adolygiad Diogelwch Cyfnodol Trawsfynydd, sy’n ddyledus ym mis Rhagfyr 2021.

Ar gyfer yr arolwg parodrwydd, fe ganolbwyntiais ar reolaeth ac arolygiaeth ML o broses adfer FED o’r cromgelloedd Deheuol i gomisiynu gweithredol. Ar y cyfan, ni ffeindiais unrhyw beth a allai beri gofid.

Esboniad o'r Dyfarniad os Nad oedd y System Ddiogelwch wedi cael ei Barnu yn Ddigonol.

Ddim yn berthnasol.

Casgliadau Allweddol, Barnau'r Arolygydd a'r Rhesymau am y Dyfarniadau a Wnaed

Ar sail y dystiolaeth a archwiliwyd, fy marn i yw bod ML yn gweithredu trefniadau'n effeithiol i gydymffurfio â LC 9, 14 a 15 ar safle Trawsfynydd. Dynodais nifer o feysydd o arfer da a rhai meysydd lle gallai ML wella.

Casgliad yr Ymyrraeth

Ni ddynodais unrhyw faterion a allai effeithio yn niweidiol ar ddiogelwch niwclear yn fy marn i. Rhannwyd fy nghanfyddiadau gyda'r trwyddedai, ac fe'u derbyniwyd.