Office for Nuclear Regulation

Planned compliance inspection - Management of asbestos, familiarisation visit for CHS ONR inspectors 

Executive summary

Purpose of Intervention

This inspection was a planned compliance inspection in line with the ONR Conventional Health and Safety (CHS) operational delivery plan for DFW Sub-Division 2018/19.  The main purpose of this inspection was to evaluate the effectiveness of ML’s asbestos management arrangements on the site. 

Interventions Carried Out by ONR

Prior to the inspection, Magnox Ltd provided ONR with documents that set out its arrangements for complying with their duties under the Control of Asbestos Regulations 2012 (CAR).  The key regulatory activities undertaken during the inspection were based around: -

Explanation of Judgement if Safety System Not Judged to be Adequate

N/A

Key Findings, Inspector's Opinions and Reasons for Judgements Made

Trawsfynydd has established procedures for the management of asbestos containing materials on site. It was evident that personnel involved in the management of asbestos are competent to the extent that they provide support to other ML sites in developing and implementing their arrangements.  There is a site strategy for ACM end state, which appears to be effectively embedded within the relevant work streams and there is confidence that proactive asset management of ACMs will mitigate any ‘cliff edge effect’.  ONR shared observations with ML regarding the ACP resource and succession planning should any of the current post holders change roles. 

Vehicle/pedestrian segregation at the west side of the reactor building was discussed, following observation of the operation of a large straddle carrier on the vicinity of a pedestrian exit route from the building.  This led to a wider discussion of vehicle/pedestrian movements during the enabling works due to start in January 2019 and the location of a transit route out-with the existing pedestrian route.  ML agreed to review the current site transport management plan and, as an interim measure, to lock down the west side of the building to pedestrians to segregate the operation of plant, site vehicles from pedestrians in that location.  

Conclusion of Intervention

Feedback was provided at a closeout meeting with senior managers and those involved in the intervention.  It was recognised that Trawsfynydd has established arrangements in place for the management of the extensive and (in some cases) unique nature of the ACMs across the site and had competent staff in post to implement these arrangements.


Pwrpas yr Ymyriad

Roedd hwn yn archwiliad cydymffurfio a gynlluniwyd yn unol â chynllun trosglwyddo gweithredol Iechyd a Diogelwch Confensiynol  y Swyddfa Dros Reoli Niwclear ar gyfer Is-Adran DFW 2018/19. Prif bwrpas yr archwiliad oedd gwerthuso effeithlonrwydd trefniadau MCyf ynghylch ymdrin ag asbestos ar y safle.  

Ymyriadau a Gynhaliwyd gan ONR

Cyn yr archwiliad, roedd Magnox Cyf wedi cyflwyno dogfennau i ONR oedd yn gosod allan eu trefniadau ar gyfer ymdrin â’u dyletswyddau dan Reoliadau Rheoli Asbestos 2012 (CAR).  Seiliwyd y gweithgareddau rheoleiddio allweddol a gynhaliwyd yn ystod yr archwiliad o gwmpas:-

Trafod trefniadau rheoli’r safle ynghylch ymdrin â deunyddiau yn cynnwys asbestos;

Eglurhad am y Feirniadaeth os Tybir nad yw’r System Ddiogelwch yn Ddigonol

Amh.

Canfyddiadau Allweddol, Barn yr Archwiliwr a Rhesymau dros y Farn Honno

Mae gan Drawsfynydd weithdrefnau sefydlog ar y safle ar gyfer ymdrin â deunyddiau sydd yn cynnwys asbestos. Roedd yn amlwg bod y sawl oedd yn ymwneud â rheoli  asbestos yn gymwys i’r graddau eu bod yn darparu cefnogaeth i safleoedd MCyf eraill wrth iddynt ddatblygu a gweithredu eu trefniadau. Mae yna strategaeth safle ar gyfer  cyflwr pen draw Deunyddiau sy’n Cynnwys Asbestos (ACM) ac mae’n ymddangos bod y strategaeth wedi ei gosod yn effeithiol oddi mewn i’r ffrydiau gwaith perthnasol ac mae hyder bod rheoli rhagweithiol ar asedau yr ACMau yn gostwng unrhyw ‘effaith ymyl y dibyn’. Roedd ONR wedi rhannu sylwadau gyda MCyf ynghylch adnodd deunydd Pibellau Sement Asbestos (ACP) a chynllunio ar gyfer olyniaeth pe byddai rhai o’r deiliaid swyddi cyfredol yn newid swyddogaeth. 

Trafodwyd gwahanu cerbydau/cerddwyr ar ochr orllewinol adeilad yr adweithydd, yn dilyn nodi gweithredu cludwr gafl yn agos i allanfa cerddwyr o’r adeilad. Arweiniodd hyn at drafodaeth ehangach ynghylch symudiadau cerbydau/cerddwyr yn ystod y gwaith galluogi oedd fod dechrau ym mis Ionawr 2019 a lleoliad llwybr tramwy y tu allan i’r llwybr cerddwyr sy’n bod eisoes. Cytunodd MCyf i adolygu cynllun cyfredol rheloi trafnidiaeth ar y safle ac, yn y cyfamser, i gloi rhan orllewinol yr adeilad i gerddwyr i wahanu gweithrediad cerbydau cyfarpar y safle rhag cerddwyr yn y lleoliad hwnnw.

Casgliadau’r Ymyriad

Cyflwynwyd adborth mewn cyfarfod cau gydag uwch reolwyr a’r sawl oedd ynghlwm â’r ymyriad.  Cafwyd cydnabyddiaeth bod gan Drawsfynydd drefniadau sefydlog mewn lle ar gyfer rheoli natur eang ac (mewn ambell achos) unigryw yr ACMau ar draws y safle a bod ganddynt staff cymwys i weithredu’r trefniadau hyn.