Office for Nuclear Regulation

Trawsfynydd Power Station Planned Licence Condition Compliance Inspection

Executive summary

Purpose of Intervention

This inspection was one of a series of planned inspections for 2018/19, which are informed by the Office for Nuclear Regulation’s (ONR) Decommissioning Fuel and Waste (DFW) sub-division strategy.

Interventions Carried Out by ONR

I undertook this inspection to examine the adequacy of Magnox Limited (the licensee) arrangements and their implementation on the Trawsfynydd site for compliance with three Licence Conditions (LC).  The LCs I considered were LC 24 (operating instructions), LC 26 (control and supervision of operations) and LC 28 (examination inspection, maintenance and testing). I was accompanied throughout by an ONR Sellafield sub-division project inspector.   

My inspection focused on the implementation of the three Licence Conditions on the reactor building safe stores and the project for recovering irradiated fuel element debris from the South vaults (SFEDER).  I chose the first area to combine with an update from the licensee on safe store care and maintenance preparations.  I focused on the second area as part of my engagement with the licensee for permissioning the radioactive commissioning operational phase of SFEDER. 

I also received an update on the licensee’s plans for implementing Magnox Limited’s revised and new standards that support Licence Condition compliance on Trawsfynydd site.

Explanation of Judgement if Safety System Not Judged to be Adequate

Not applicable.

Key Findings, Inspector's Opinions and Reasons for Judgements Made

Based on the evidence examined it is my judgement that Magnox Limited is adequately implementing arrangements for complying with LC 24, LC 26 and LC 28 at Trawsfynydd.  For the three LCs, I identified a number of areas of good practice and a few areas where Magnox Limited could improve.  I have assigned an inspection rating of green (no formal action) to LC 24, LC 26 and LC 28.

Conclusion of Intervention

I identified no matters that in my opinion could adversely affect nuclear safety.  My findings were shared with and an accepted by the licensee. 


Pwrpas yr Ymyriad

Roedd yr archwiliad hwn yn un o gyfres o archwiliadau a gynlluniwyd ar gyfer 2018/19, wedi’u hysbysu gan isddosbarthiad strategaeth DFW – Digomisiynu Tanwydd a Gwastraff y Swyddfa dros Reoli Niwclear (ONR).

Ymyriadau a gynhaliwyd gan ONR

Ymgymerais â’r archwiliad hwn i archwilio digonolrwydd trefniadau Magnox Cyfyngedig (deiliad y drwydded) a’u gweithrediadau ar safle Trawsfynydd ar gyfer cydymffurfedd â Thri Amod (LC).  Yr amodau trwydded (LCau) rown wedi eu hystyried oedd LC 24 (cyfarwyddiadau gweithredu), LC 26 (rheoli ac arolygu gweithredoedd) ac LC 28 (archwiliad cynnal a chadw a phrofi). Trwy gydol y cyfnod roedd arolygydd is-adran prosiect ONR o Sellafield gyda mi.  

Roedd fy archwiliad wedi canolbwyntio ar weithredu’r tri Amod Trwydded ar adeiladau storio diogel yr adweithydd a’r prosiect ar gyfer adfer gweddillion elfennau tanwydd ymbelydrol o’r cromgelloedd Deheuol (SFEDER).  Dewisais yr ardal gyntaf i gyfuno gyda diweddariad gan ddeiliad trwydded y safle ar ofal storfeydd diogel a pharatoadau cynnal a chadw. Roeddwn wedi canolbwyntio ar yr ail ardal fel rhan o’m ymwneud gyda deiliaid y drwydded ynghylch caniatáu comisiynu cyfnod gweithredu ymbelydrol SFEDER. 

Yn ogystal â hyn derbyniais ddiweddariad ar gynlluniau deiliad y drwydded ar gyfer gweithredu safonau newydd a diwygiedig Magnox Cyfyngedig sy’n cefnogi cydymffurfedd Amodau Trwydded ar safle Trawsfynydd.

Eglurhad am y Farn os Tybir nad yw’r System Ddiogelwch yn  Ddigonol

Amherthnasol

Prif Ganfyddiadau, Barn yr Arolygydd a Rhesymau dros y Farn Honno

Ar sail y dystiolaeth a archwiliwyd, yn fy marn i mae Magnox Cyfyngedig yn gweithredu trefniadau digonol ar gyfer cydymffurfio gydag LC 24, LC 26 ac LC 28 yn Nhrawsfynydd.  Ar gyfer tri LC, nodais sawl maes sy’n enghreifftiau o arfer da a mân feysydd lle gall Magnox Cyfyngedig wella.  Rwyf wedi pennu asesiad archwiliad gwyrdd (dim gweithredu ffurfiol) ar gyfer LC 24, LC 26 ac LC 28.

Casgliad yr Ymyriad

Ni ddynodais unrhyw fater a fedrai, yn fy marn i, gael effaith andwyol ar ddiogelwch niwclear. Rhannwyd a derbyniwyd fy nghanfyddiadau gan y deiliad trwydded.