Office for Nuclear Regulation

Planned Licence Condition compliance inspection

Executive summary

Purpose of Intervention

This inspection was one of a series of planned inspections for 2018/19, which are informed by the Office for Nuclear Regulation’s (ONR) Decommissioning Fuel and Waste (DFW) sub-division strategy.

Interventions Carried Out by ONR

I undertook this inspection to examine the adequacy of Magnox Limited’s (MxL) (the licensee) arrangements and their implementation on the Trawsfynydd site for compliance with three Licence Conditions: LC 11 (emergency arrangements); LC 12 (duly authorised and other suitably qualified and experienced persons); and LC 36 (organisational capability).

 For LC 11 and 12, I focused on fuel element debris (FED) retrieval and passivation operations on site.  FED is one of the few remaining intermediate level radioactive waste streams on site that have not been processed into a form suitable for final disposal.  I also inspected following activities:

I was accompanied during my intervention by an ONR leadership and management for safety specialist inspector (LMfS).  The inspector separately undertook an inspection to gauge aspects of the site’s safety culture.

I also met with the Trawsfynydd site safety representatives.

Explanation of Judgement if Safety System Not Judged to be Adequate

Not applicable.

Key Findings, Inspector's Opinions and Reasons for Judgements Made

Based on the evidence examined it is my judgement that MxL is effectively implementing arrangements for complying with LC 11, LC 12 and LC 36 at Trawsfynydd.  I identified a number of areas of good practice and a few areas where MxL could improve. Overall I judged that the arrangements and their implementation were adequate.

The LMfS inspector identified an issue with the habitability of a porta-cabin on site.  I obtained assurance from site leadership that the issue was being resolved.  I will engage with the licensee on this issue as part of my routine interactions with site.

Conclusion of Intervention

I identified no matters that in my opinion could adversely affect nuclear safety. My findings were shared with and an accepted by the licensee. 


Pwrpas yr Ymyriad

Yr arolwg hwn oedd un o gyfres o arolygiadau a gynlluniwyd ar gyfer 2018/19, sydd wedi eu seilio ar y strategaeth is-adran Datgomisiynu, Tanwydd a Gwastraff (DFW) y Swyddfa dros Reoli Niwclear (ONR).

Ymyraethau a Gyflawnwyd gan yr ONR

Cyflawnais yr arolwg i archwilio digonolrwydd trefniadau Magnox Limited (MxL) (y trwyddedai) a’u gweithrediad ar safle Trawsfynydd ar gyfer cydymffurfiad gyda thri Amod Trwyddedu: LC 11 (trefniadau argyfwng); LC 12 (personau wedi awdurdodi a phersonau eraill gyda chymwysterau a phrofiad addas); ac LC 36 (gallu sefydliadol).

 Ar gyfer LC 11 a 12, fe ganolbwyntiais ar weithrediadau adfer gweddillion elfennau tanwydd (FED) a goddefoliad ar y safle.  Mae FED yn un o'r ychydig ffrydiau gwastraff ymbelydrol lefel ganolig sy'n weddill ar y safle nad yw wedi ei brosesu i ffurf addas ar gyfer gwaredu terfynol.  Fe archwiliais y gweithgareddau canlynol hefyd:

Gyda mi yn ystod fy ymyrraeth oedd arolygydd arbenigol arweinyddiaeth a rheolaeth ar gyfer diogelwch yr ONR (LMfS).  Cyflawnodd yr arolygydd arolwg ar wahân i fesur agweddau ar ddiwylliant diogelwch y safle.

Bum hefyd yn cwrdd â chynrychiolwyr diogelwch safle Trawsfynydd.

Esboniad o’r Dyfarniad os Nad oedd y System Ddiogelwch wedi cael ei Barnu yn Ddigonol

Ddim yn berthnasol.

Casgliadau Allweddol, Barnau’r Arolygydd a Rhesymau dros Wneud Dyfarniadau

Yn seiliedig ar y dystiolaeth a archwiliwyd, fy nyfarniad i yw fod MxL yn gweithredu trefniadau i gydymffurfio ag LC 11, LC 12 ac LC 36 yn Nhrawsfynydd yn effeithiol.  Fe nodais nifer o feysydd o arfer da ac ambell faes ble gallai MxL wella. Ar y cyfan, barnais fod y trefniadau a’u gweithrediad yn ddigonol.

Nododd yr arolygydd LMfS broblem gyda chyfaneddoldeb caban symudol ar y safle.  Cefais sicrwydd gan arweinyddiaeth y safle fod y mater yn cael ei ddatrys.  Byddaf yn ymgysylltu gyda’r trwyddedai ar y mater hwn yn rhan o'm ymwneud arferol gyda’r safle.

Casgliad yr Ymyrraeth

Ni nodais unrhyw faterion a allai effeithio'n andwyol ar ddiogelwch niwclear. Rhannwyd fy nghasgliadau gydag a’u derbyn gan y trwyddedai.