Office for Nuclear Regulation

Wylfa Power Station - Planned Intervention

Executive summary

Purpose of intervention

This was a planned inspection of Magnox Ltd’s Wylfa power station, undertaken as part of the planned intervention strategy for the Decommissioning, Fuel and Waste (DFW) Programme of the Office for Nuclear Regulation (ONR).

The work was carried out in line with the planned inspection programme contained in the Wylfa Integrated Intervention Strategy (IIS).

Interventions Carried Out by ONR

This inspection bounded planned compliance inspections against the following Licence Conditions (LCs):

Licence Conditions 10, 24, 27 & 28 were covered as the safety system inspection of the Wylfa power station arrangements for the Civil Structures systems.

Preliminary investigations were undertaken of two recent incidents reported to ONR that affected:

In addition to the inspections identified above a number of liaison meetings were attended to monitor progress with current activities and maintain awareness of any matters of regulatory interest. These included the following topics:

Explanation of Judgement if Safety System Not Judged to be Adequate

Not applicable – the system was judged to be adequate.

Key Findings, Inspector's Opinions and Reasons for Judgements Made

From the system based inspection on the HV Systems we concluded that:

The preliminary investigations into the two incidents reported to ONR involved a number of meetings with station and contractor staff to clarify key events leading to the respective incidents. The investigations found that:

Arrangements for the control and supervision for the replacement of the DSC4 and 5 Access Bridge on 13 August 2015 was unacceptable.

There are obvious weaknesses in the instructions for the maintenance of the 415V services bus-section control circuit to enable the misunderstanding that resulted in impacting on the selective tripping scheme. The implementation of arrangements under Licence Condition 28, in this instance, is such that important requirements have not been delivered as a result of weaknesses in maintenance instructions and is significantly below standard.

The various liaison meetings undertaken provided useful updates on matters of regulatory interest and confirmed adequate progress is being made by Magnox Ltd in delivering against the topics discussed.

The intervention was performed in line with ONR’s guidance requirements (as described in our technical inspection guides) in the areas inspected.

Conclusion of Intervention

The preliminary investigations undertaken concluded that:

For the replacement of the DSC4 and 5 Access Bridge on 13 August 2015 an enforcement letter should be issued to Magnox Ltd advising of the specific deficiencies and to seek its proposals to address them.

For the weaknesses in the instructions for the maintenance of the 415V services bus-section control circuit ONR will consider issuing an enforcement letter to Magnox Ltd advising of the specific deficiencies and to seek its proposals to address them.

There were no findings from this inspection that could significantly undermine nuclear safety.  With the exception of the conclusions above no additional regulatory action is needed over and above the planned interventions of Wylfa power station as set out in the Integrated Intervention Strategy, which will continue as planned.


Diben yr Ymyrraeth

Roedd hwn yn archwiliad a gynlluniwyd o orsaf bŵer Wylfa Magnox Ltd, a gyflawnwyd yn rhan o'r strategaeth ymyrraeth a gynllunnir ar gyfer Rhaglen Digomisiynu, Tanwydd a Gwastraff (DFW) y Swyddfa dros Reoli Niwclear (ONR).

Cyflawnwyd y gwaith yn unol a'r rhaglen archwilio a gynlluniwyd yn Strategaeth Ymyrraeth Integredig (IIS) Wylfa.

Ymyraethau a Gyflawnwyd gan yr ONR

Roedd yr archwiliad hwn yn ffinio ar archwiliadau cydymffurfiad yn erbyn yr Amodau Trwyddedu (LC) canlynol:

Roedd Amodau Trwydded 10, 24, 27 a 28 wedi eu cynnwys fel yr archwiliad system ddiogelwch o drefniadau gorsaf bŵer Wylfa ar gyfer y systemau Strwythurau Sifil.

Cyflawnwyd ymchwiliadau rhagarweiniol o ddau ddigwyddiad diweddar a adroddwyd i'r ONR oedd yn effeithio ar:

Yn ogystal â'r archwiliadau a nodwyd uchod, mynychwyd nifer o gyfarfodydd cyswllt i fonitro cynnydd gyda gweithgareddau cyfredol a chynnal ymwybyddiaeth o unrhyw faterion o ddiddordeb rheoleiddiol. Roedd y rhain yn cynnwys y pynciau canlynol:

Esboniad o’r Dyfarniad os Nad oedd y System Ddiogelwch wedi cael ei Barnu yn Ddigonol.

Amherthnasol – barnwyd bod y system yn ddigonol.

Casgliadau Allweddol, Barnau’r Arolygydd a Rhesymau dros Wneud Dyfarniadau

O'r archwiliad seiliedig ar system ar y Systemau HV, fe ddaethom i'r casgliadau canlynol:

Roedd yr ymchwiliadau cychwynnol i'r ddau ddigwyddiad a adroddwyd i'r ONR yn cynnwys nifer o gyfarfodydd gyda'r orsaf a'r contractwr i egluro digwyddiadau allweddol yn arwain at ddigwyddiadau priodol. Canfu'r ymchwiliadau bod:

Trefniadau ar gyfer rheolaeth a goruchwylio ar gyfer amnewid Pont Fynediad DSC4 a 5 ar 13 Awst 2015 yn annerbyniol.

Mae yna wendidau amlwg yn y cyfarwyddiadau ar gyfer cynnal y gylched rheoli adran bws gwasanaethau 415V i alluogi'r gamddealltwriaeth a arweiniodd at effeithio ar y cynllun tripio dethol. Mae gweithrediad trefniadau dan Amod Trwydded 28, yn yr achos hwn, o'r fath fel nad yw gofynion pwysig wedi eu cyflawni o ganlyniad i wendidau mewn cyfarwyddiadau cynnal a chadw ac mae'n sylweddol is na'r safon.

Roedd yr amrywiol gyfarfodydd cyswllt a gynhaliwyd yn gyfle i gael diweddariad defnyddiol ar faterion o ddiddordeb rheoleiddio gan gadarnhau bod Magnox Ltd yn sicrhau cynnydd digonol yn erbyn y pynciau a drafodwyd.

Cyflawnwyd yr ymyrraeth yn unol â gofynion canllaw yr ONR (a ddisgrifir yn ein canllawiau archwilio technegol, sydd ar gael o www.onr.org.uk/operational/tech_insp_guides/index.htm) yn y meysydd a archwiliwyd.

Casgliad yr Ymyrraeth

Mae'r ymchwiliadau cychwynnol a gwblhawyd yn casglu:

Ar gyfer amnewid Pont Fynediad DSC4 a 5 ar 13 Awst 2015 dylid fod wedi cyhoeddi llythyr gorfodaeth i Magnox Ltd yn eu cynghori o'r diffygion penodol ac i ofyn am ei gynigion i ddelio â hyn.

Ar gyfer y gwendidau amlwg yn y cyfarwyddiadau ar gyfer cynnal y gylched rheoli adran bws gwasanaethau 415V bydd yr ONR yn ystyried cyhoeddi llythyr gorfodaeth i Magnox Ltd yn eu cynghori o'r diffygion penodol ac i ofyn am ei gynigion i ddelio â hyn.

Nid oedd unrhyw gasgliadau o'r archwiliad hwn a allai danseilio diogelwch niwclear yn arwyddocaol.  Ac eithrio'r casgliadau uchod nid oes angen unrhyw weithredu rheoleiddiol atodol uwchlaw ymyraethau arfaethedig gorsaf bŵer Wylfa fel y sefydlwyd yn y Strategaeth Ymyrraeth Integredig, a fydd yn bwrw ymlaen yn ôl y bwriad.