Office for Nuclear Regulation

Planned Intervention at Magnox Ltd’s Wylfa Licensed Site, undertaken as part of a series of Planned Interventions outlined in the ONR Integrated Intervention Strategy (IIS) Plan Wylfa Power Station 2015/2016

Executive summary

Purpose of intervention

Planned intervention at Magnox Ltd’s Wylfa licensed site, undertaken as part of a series of planned interventions outlined in the ONR Integrated Intervention Strategy (IIS) Plan Wylfa Power Station 2015/2016.

Interventions Carried Out by ONR

Planned compliance inspection of Licence Condition 11 was carried out through the annual exercise review meeting.

In addition to the inspection identified above a joint regulatory liaison meeting was attended to monitor progress with current activities and maintain awareness of any matters of shared regulatory interest with environmental regulators and other ONR regulatory functions.

Explanation of Judgement if Safety System Not Judged to be Adequate

No safety system based inspections were undertaken during this intervention.

Key Findings, Inspector's Opinions and Reasons for Judgements Made

The emergency exercise review meeting is undertaken to review the learning from the past year’s emergency exercise/training programme and discuss and agree forward exercises with the site. The meeting was attended by the Nuclear Safety, Fire Safety, Security and Transport inspectors from ONR.

Key topics covered during this meeting included:

Based on the evidence of ensuring learning is captured and delivered in response to recent exercises and the positive response to ONR intervention findings, it is concluded that arrangements and subsequent implementation are adequate.

The joint regulatory liaison meeting is held quarterly and coincidentally with the quarterly defueling transition oversight meeting. The meeting focuses on reviewing areas of shared regulatory and operational interest with a view to ensuring common understanding and expectations across all organisations to provide successful outcomes. For each of the topics covered suitable responses by either Magnox Ltd or ONR were identified to progress matters towards adequate conclusions.

Conclusion of Intervention

From the information obtained and evidence gathered during this intervention, I do not believe there are any matters identified that have a significant negative effect on the system integrity and there were no issues identified that were considered to adversely affect nuclear safety.


Diben yr Ymyrraeth

Ymyriad arfaethedig yn safle trwyddedig Wylfa Magnox Ltd, a gyflawnir yn rhan o gyfres o ymyraethau arfaethedig a amlinellir yn Strategaeth Ymyrraeth Integredig (IIS) yr ONR ar gyfer Gorsaf Bŵer Wylfa 2015/2016.

Ymyraethau a Gyflawnwyd gan yr ONR

Cyflawnwyd archwiliad arfaethedig o Amod Trwydded 11 trwy'r cyfarfod adolygiad ymarfer blynyddol.

Yn ogystal â'r archwiliad a nodwyd uchod, mynychwyd cyfarfod cyswllt rheoleiddio ar y cyd i fonitro cynnydd ar weithgareddau cyfredol a chynnal ymwybyddiaeth o unrhyw faterion o bwys rheoleiddio cyfunol gyda rheolyddion amgylcheddol a swyddogaethau rheoleiddio eraill yr ONR.

Esboniad o’r Dyfarniad os Nad oedd y System Ddiogelwch wedi cael ei Barnu yn Ddigonol.

Ni chyflawnwyd archwiliadau seiliedig ar system ddiogelwch yn ystod yr ymyrraeth hon.

Casgliadau Allweddol, Barnau’r Arolygydd a Rhesymau dros Wneud Dyfarniadau

Cyflawnir y cyfarfod adolygiad ymarfer argyfwng i adolygu dysgu o ymarfer argyfwng/rhaglen hyfforddi'r flwyddyn flaenorol ac i drafod a chytuno ar ymarferion i'r dyfodol gyda'r safle. Roedd arolygwyr Diogelwch Niwclear, Diogelwch Tân, Diogelwch Eiddo a thrafnidiaeth o'r ONR yn y cyfarfod diwethaf.

Ymysg y pynciau allweddol a drafodwyd yn ystod y cyfarfod roedd:

Yn seiliedig ar dystiolaeth o sicrhau bod dysgu wedi i gipio a'i gyflawni mewn ymateb i ymarferion diweddar a'r ymateb positif i ganfyddiadau ymyrraeth yr ONR, cesglir bod trefniadau a'u gweithrediad dilynol yn ddigonol.

Cynhelir y cyfarfod cyswllt rheoleiddio ar y cyd yn chwarterol ac ar yr un pryd â'r cyfarfod trosolwg trosiant gwagio tanwydd chwarterol. Mae'r cyfarfod yn ffocysu ar adolygu meysydd o ddiddordeb rheoleiddiol a gweithredol a rennir gyda'r bwriad o sicrhau cyd-ddealltwriaeth a disgwyliadau ar draws pob sefydliad i ddarparu canlyniadau llwyddiannus. Ar gyfer pob un o'r pynciau a drafodwyd, nodwyd ymatebion addas gan naill ai Magnox Ltd neu'r ONR i symud materion ymlaen tuag at gasgliadau digonol.

Casgliad yr Ymyrraeth

O'r wybodaeth a gaffaelwyd a thystiolaeth a gasglwyd yn ystod yr ymyrraeth hon, nid wyf yn credu bod yna unrhyw faterion a nodwyd sy'n cael effaith arwyddocaol ar gywirdeb y system ac ni nodwyd unrhyw faterion a ystyriwyd i fod yn effeithio'n andwyol ar ddiogelwch niwclear.