Office for Nuclear Regulation

Inspection of Licensee Compliance with Ionising Radiations Regulations 1999

Executive summary

Purpose of intervention

The intervention was carried out at Magnox Ltd’s Wylfa nuclear licensed site.  This planned intervention (conducted under the Office for Nuclear Regulation’s – ONR - approved intervention plan for Wylfa for 2015 – 2016) was undertaken to sample the licensee’s compliance with its requirements under the Ionising Radiations Regulations (IRR) 1999.

Interventions Carried Out by ONR

The intervention was conducted at the Wylfa site via detailed discussions with key licensee personnel, sampling of key documents and a visit to relevant plant areas i.e. to see the licensee’s arrangements applied to operations conducted on the plant.  

Explanation of Judgement if Safety System Not Judged to be Adequate

I did not conduct a systems based inspection and hence this section is not relevant.

Key Findings, Inspector's Opinions and Reasons for Judgements Made

Regulation 8 – “Restriction of Exposure”

The licensee provided documentary evidence that it has a compliance matrix in place, to ensure it address all of the regulations within IRR 1999 and I sampled copies of the licensee’s hierarchy of documentation under this matrix, used at Wylfa to demonstrate compliance with IRR 1999.  From my sampling of this documentation, I judged it to be of an adequate standard.

The licensee provided a good explanation of how it estimates doses in advance, for those tasks intended to be conducted on the plant in the coming year.  The approach was satisfactorily illustrated, with respect to the work planned in the 100 day period immediately following station generation operations.  The radiological risk assessment process was also described with a clear gradation visible, within the licensee’s process, in the rigour applied dependent on the perceived severity of the radiological risk posed by a task.  The licensee’s supporting paperwork was, in my opinion, of an adequate quality.

Measured dose accrual data is collated and trended at Wylfa on a monthly basis and I saw evidence that the licensee is achieving doses within (and in some cases lower than) its dose budget estimates for the year’s planned tasks.  This information is displayed graphically on a notice board and is routinely updated.  I also noted that the licensee has a clear and commendable focus on limiting contamination events.  The licensee sets, in my view, appropriately challenging dose investigation levels and even if all personnel were to fall below these levels, a set number of investigations per annum would still be conducted on the highest exposed individuals.

Control and use of interlocks (to prevent inadvertent entry of personnel into potentially high dose rate areas) was discussed and illustrated on the plant and I was content with these arrangements.

Health Physics survey schedules were sampled and it was obvious that these were comprehensive and produce a great amount of data, which the licensee has clearly made significant efforts to collate and summarise, in a manner which extracts the maximum benefit from the data.

In my opinion the licensee’s focus on ensuring that all exposures are As Low As Reasonably Practicable (ALARP) went beyond the requirements of the regulations.  Good documentary evidence was provided allowing me to reach this conclusion.

Regulation 14 – “Information Instruction and Training”

I concentrated on training and appointment of key personnel, such as the Senior Authorised Person (Nuclear Radiations) and the relationship of this role to other key radiological protection roles (e.g. the Accredited Health Physicist – AcHP).  The licensee was able to provide detailed explanations as to how the personnel in the key roles are trained and examined and I judged this to be a suitably robust process, which was entirely in line with the licensee’s relevant Management Control Procedures (MCP), in so far as I sampled these.

I also discussed training of contract staff and was content, from the information provided by the licensee, that the radiological training provided to its contractors meets industry expectations.

Regulation 17 – “Local Rules and Radiation Protection Supervisors”

I judged the format of the Local Rules, posted clearly out on the plant, to be of an exemplary standard in terms of their clarity, brevity and key messages.

Previously ONR had identified that Magnox Ltd had a situation where many Radiological Protection Supervisors (RPS) were out of their qualification period.  This situation has been entirely rectified at Wylfa.  I examined the licensee’s provision of RPSs and its appointment process for RPSs, I found both to be adequate.

Regulations 27 and 28 – “Sealed Sources and Accounting for Radioactive Substances”

I visited the licensee’s main radioactive source store and ensured that this broadly met the design requirements laid out in the Approved Code of Practice (ACoP) for the IRRs.  In the store I picked several sources at random and later interrogated the source register to ensure their details matched (all was in order).  I also sampled the source leak test and source movement records for a number of randomly chosen sources, all were again found to be in order.  I also note that in my opinion the source register was of a good quality.

Messing Arrangements

A previous ONR inspection at Wylfa raised concerns regarding whole body detector arrangements in place in some (not all) entrances to non-radiologically designated refectory areas (so called ‘messing areas’), which are accessible from the R1 Zone of the Inner Security Barrier (ISB).  I examined the licensee’s proposals to rectify the identified deficiencies and was broadly content with these proposals.

Conclusion of Intervention

It is my opinion, from the totality of the information I received during this intervention, that the licensee is meeting its legal obligations under IRR 1999 and in some cases ample evidence was provided to demonstrate it is exceeding these obligations.  Its processes for dose estimation, control and reduction etc. are clearly mature and well exercised.  I was content that it is the licensee’s clear intention to maintain all of these processes as it changes from power generation to reactor defuel.  However, I have suggested another IRR inspection should be conducted during the early defuel period to ensure this is being achieved in practice.  Accordingly, it is my opinion that the overall intervention merits a rating of 2 i.e. “Good Standard.”


Diben yr Ymyrraeth

Cyflawnwyd yr arolwg ar safle trwyddedig niwclear Wylfa Magnox Ltd.  Cyflawnwyd yr ymyrraeth arfaethedig hon (a gyflawnwyd dan gynllun ymyrraeth cymeradwy y Swyddfa dros Reoli Niwclear – ONR – ar gyfer Wylfa yn 2015 – 2016) i brofi cydymffurfiad y trwyddedai gyda'i ofynion dan y Rheoliadau Ymbelydriadau Ïoneiddio (IRR) 1999.

Ymyraethau a Gyflawnwyd gan yr ONR

Cyflawnwyd yr ymyrraeth yn safle Wylfa trwy drafodaethau manwl gyda phersonél allweddol y trwyddedai, samplu dogfennau allweddol ac ymweliad i ardaloedd perthnasol o'r gwaith h.y. i weld trefniadau'r trwyddedai yn cael eu gweithredu i weithrediadau a gyflawnir yn y safle. 

Esboniad o’r Dyfarniad os Nad oedd y System Ddiogelwch wedi cael ei Barnu yn Ddigonol.

Ni chynhaliais archwiliadau seiliedig ar systemau ac felly nid yw'r adran hon yn berthnasol.

Casgliadau Allweddol, Barnau’r Arolygydd a Rhesymau dros Wneud Dyfarniadau

Rheoliad 8 – “Cyfyngu ar Amlygiad”

Darparodd y trwyddedai dystiolaeth ddogfennol bod ganddo fatrics cydymffurfiad ar waith, i sicrhau ei fod yn delio â'r holl reoliadau yn IRR 1999 ac fe samplais gopïau o hierarchaeth y trwyddedai o ddogfennaeth dan y matrics hwn, a ddefnyddiwyd yn Wylfa i arddangos cydymffurfiad gydag IRR 1999.  Yn dilyn fy samplu o'r ddogfennaeth hon, fe farnais ei fod o safon ddigonol.

Darparodd y trwyddedai esboniad da o sut mae'n amcangyfrif dosys o flaen llaw, ar gyfer y tasgau hynny a fwriadwyd i'w cyflawni yn y gwaith yn y flwyddyn i ddod.  Darluniwyd yr ymagwedd yn foddhaol, parthed y gwaith arfaethedig yn y cyfnod 100 niwrnod yn union wedi gweithrediadau cynhyrchu'r orsaf.  Disgrifiwyd y broses asesiad risg radiolegol hefyd gyda graddiad clir yn weladwy, o fewn proses y trwyddedai, yn y manwl gywirdeb a weithredwyd yn ddibynnol ar ddifrifoldeb deongledig y risg radiolegol a gyflwynwyd mewn tasg.  Roedd gwaith papur ategol y trwyddedai, yn fy marn i, o safon ddigonol.

Mae data croniad dos yn cael ei gyfuno a'i asesu yn Wylfa yn fisol ac fe welais dystiolaeth hon y trwyddedai yn cyflawni dosys o fewn (ac mewn rhai achosion yn is nag) ei amcangyfrifon cyllideb dosys ar gyfer tasgau arfaethedig y flwyddyn.  Dangosir yr wybodaeth hon ar ffurf graffig ar hysbysfwrdd ac mae'n cael ei ddiweddaru'n rheolaidd.  Nodais hefyd bod gan y trwyddedai ffocws clir a chanmoladwy ar gyfyngu digwyddiadau halogi.  Yn fy marn i, mae'r trwyddedai yn gosod lefelau ymchwilio dosys priodol o heriol a hyd yn oed pe byddai pob aelod o'r personél yn syrthio islaw'r lefelau hyn, byddent yn dal i gwblhau nifer penodedig o ymchwiliadau pob blwyddyn ar yr unigolion gyda'r amlygiad uchaf.

Trafodwyd rheolaeth a defnydd o'r cloeon mewnol (i atal mynediad damweiniol personél i ardaloedd cyfradd dos uchel posibl) a'i ddarlunio yn y gwaith ac roedd yn fodlon gyda'r trefniadau hyn.

Samplwyd atodlenni arolwg Ffiseg Iechyd ac roedd yn amlwg bod y rhain yn gynhwysfawr ac yn cynhyrchu cryn dipyn o ddata, y mae'r trwyddedai yn amlwg wedi gwneud cryn ymdrech i goladu a chrynhoi, mewn modd sy'n echdynnu'r budd mwyaf o'r data.

Yn fy marn i, aeth ffocws y trwyddedai ar sicrhau bod pob amlygiad Mor Isel ag Sy'n Rhesymol Ymarferol (ALARP) tu hwnt i ofynion y rheoliadau.  Darparwyd tystiolaeth ddogfennol dda gan ganiatáu i mi ddod i'r casgliad hwn.

Rheoliad 14 – “Cyfarwyddyd a Hyfforddiant Gwybodaeth”

Canolbwyntiais ar hyfforddiant a phenodiad personél allweddol, megis yr Uwch Unigolyn Awdurdodedig (Ymbelydriadau Niwclear) a pherthynas y rôl hon i rolau amddiffyn radiolegol allweddol eraill (e.e. y Ffisegwr Iechyd Achrededig – AcHP).  Roedd y trwyddedai yn gallu darparu esboniadau manwl o ran sut mae personél yn y rolau allweddol yn cael eu hyfforddi ac arholi ac roeddwn yn barnu fod hyn yn broses ddigonol gadarn, oedd yn cyd-fynd yn gyfan gwbl â Gweithdrefnau Trin Rheolaeth (MCP) perthnasol y trwyddedai, o'r hyn a samplais o'r rhain.

Trafodais hefyd hyfforddiant staff contract ac roeddwn yn fodlon, o'r wybodaeth a ddarparwyd gan y trwyddedai, bod yr hyfforddiant radiolegol a ddarparwyd i'w gontractwyr yn bodloni disgwyliadau'r diwydiant.

Rheoliad 17 – “Rheolau Lleol a Goruchwylwyr Diogelu Ymbelydriad”

Barnais bod fformat y Rheolau Lleol, a gyhoeddwyd yn glir yn y gwaith, i fod o safon ragorol o ran eglurdeb, byrdra a negeseuon allweddol.

Yn flaenorol, roedd yr ONR wedi nod fod gan Magnox Ltd sefyllfa ble roedd nifer o Oruchwylwyr Diogelu Radiolegol (RPS) tu hwnt i'w cyfnod cymhwyster.  Mae'r sefyllfa hon wedi ei hunioni'n llwyr yn Wylfa.  Fe archwiliais ddarpariaeth y trwyddedai o RPSs a'i broses benodi ar gyfer RPSs, a chael y ddau i fod yn ddigonol.

Rheoliadau 27 a 28 – “Ffynonellau wedi Selio ac Ateb ar gyfer Sylweddau Ymbelydrol”

Fe ymwelais â phrif storfa ffynhonnell ymbelydrol y trwyddedai a sicrhau bod hyn yn bodloni'r gofynion dylunio a sefydlir yn y Cod Ymarfer Cymeradwy (ACoP) yn gyffredinol ar gyfer yr IRRs.  Yn y storfa fe ddewisais sawl ffynhonnell ar hap ac yna gwirio'r gofrestr ffynonellau i sicrhau bod eu manylion yn cyd-fynd (roedd popeth fel y dylai fod).  Fe samplais hefyd y cofnodion profion gollyngiad ffynhonnell a symud ffynhonnell ar gyfer nifer o ffynonellau a ddewiswyd ar hap, ac unwaith eto roeddynt oll mewn trefn  Rwyf hefyd yn nodi yn fy marn i fod y gofrestr ffynhonnell o safon dda.

Trefniadau Arlwy

Mynegodd archwiliad ONR blaenorol yn Wylfa rai pryderon parthed trefniadau detector corff cyfan ger rhai (nid pob) mynedfa i ardaloedd ffreutur a ddynodwyd yn rhydd o radioleg (a elwir yn 'ardaloedd arlwy'), sy'n hygyrch o Barth R1 y Rhwystr Diogelwch Mewnol (ISB).  Fe archwiliais gynigion y trwyddedai i unioni'r diffygion a nodwyd ac roeddwn yn gyffredinol fodlon gyda'r cynigion hyn.

Casgliad yr Ymyrraeth

Fy marn i, o gyfanrwydd yr wybodaeth a dderbyniais yn ystod yr ymyrraeth hon, yw bod y trwyddedai yn bodloni ei rwymedigaethau cyfreithiol dan IRR 1999 ac mewn rhai achosion darparwyd tystiolaeth helaeth i arddangos ei fod yn rhagori ar y rhwymedigaethau hyn.  Mae ei brosesau ar gyfer amcangyfrif dosys, rheoli a lleihau ac ati yn amlwg yn aeddfed ac wedi eu harfer yn dda.  Roeddwn yn fodlon ei bod yn fwriad clir gan y trwyddedai i gynnal yr holl brosesau hyn wrth newid o gynhyrchu pŵer i wagio tanwydd o'r adweithydd.  Fodd bynnag, rwyf wedi awgrymu y dylid cyflawni archwiliad IRR arall yn ystod y cyfnod gwagio tanwydd cynnar i sicrhau bod hyn yn cael ei gyflawni yn ymarferol.  Felly, fy marn i yw bod yr ymyrraeth gyffredinol yn teilyngu sgôr o 2 h.y. "Safon Dda".