Office for Nuclear Regulation

Reactive inspection to investigate faulty trailing lead single element thermocouples at Magnox Limited’s Wylfa licensed site

Executive summary

Purpose of intervention

This intervention record reports the outcome of my unplanned inspection at Magnox Limited’s Wylfa (WYA) licensed site, undertaken at the request of the WYA Nominated Site Inspector, to investigate a fault with the Trailing Lead Single Element (TLSE) thermocouples on Reactor 1 at WYA.

Interventions Carried Out by ONR

I carried out a reactive inspection to investigate an unrevealed fault with the WYA Reactor 1 TLSE thermocouples that the licensee had identified during routine checks.

The intervention was performed in line with ONR’s guidance requirements (as described in our technical inspection guides) in the areas inspected.

Explanation of Judgement if Safety System Not Judged to be Adequate

No safety system based inspections were undertaken during this intervention.

Key Findings, Inspector's Opinions and Reasons for Judgements Made

The Licensee provided information relating to the safety significance of the TLSE thermocouple fault, the chronology of the event leading up to the fault being revealed, the action taken in response to the fault and the actions taken by the Licensee to minimise the risk of similar incidents occurring in the future.

I held constructive and open discussions with Magnox Limited site staff regarding the potential causes of this fault, potential consequences of similar events and the Licensee’s internal investigation which was being carried out at the time of my inspection. During this inspection, the staff involved with the refuelling process and maintenance schedule associated with the TLSE thermocouples have commented that the procedures associated with this work are complex. I have found the check-sheets that support these processes do not consistently include pass / fail criteria. I believe this contributed to the likelihood of important checks being missed. The Licensee has informed me that it is unlikely this operation will be undertaken again prior to final reactor shutdown and defueling. Therefore, I do not consider it proportionate for me to ask for these processes to be revised.

The Licensee has undertaken work to address the TLSE thermocouple faults and has provided me with evidence to support this. Improvements to the processes and supporting check-sheets have been made to reduce the likelihood of a recurrence of this fault. The Licensee is also undertaking an internal investigation.

Based on the action the Licensee has undertaken and the internal investigation currently underway, I am content that the Licensee has taken the necessary steps to ensure that the risk of a recurrence of this event is minimised. I do not require the Licensee to undertake any additional action beyond those they have already identified. During my inspection I did not find any evidence of poor attitude towards safety from those staff I engaged with.

Conclusion of Intervention

There are no findings from this inspection that could significantly undermine nuclear safety at Wylfa power station.


Crynodeb gweithredol

Diben yr Ymyrraeth

Mae'r cofnod ymyrraeth hwn yn cofnodi canlyniad fy archwiliad dirybudd yn safle trwyddedig Wylfa Magnox Cyf (WYA), a gyflawnwyd ar gais Arolygwr Safle Enwebedig WYA, i ymchwilio i wall gyda'r thermocyplau Elfen Sengl Llinell Lysg (TLSE) yn Adweithydd 1 yn WYA.

Ymyraethau a Gyflawnwyd gan yr ONR

Fe gyflawnais archwiliad adweithiol i ymchwilio i ddiffyg na ddatgelwyd gyda thermocyplau TLSE Adweithydd 1 WYA y mae'r trwyddedai wedi eu nodi yn ystod gwiriadau cyffredinol. Cyflawnwyd yr ymchwiliad/ymyrraeth parthed Amod Trwyddedu 28 (archwilio, arolygu, cynnal a chadw a phrofion). Fe'i cyflawnwyd yn unol â gofynion canllaw'r ONR (fel y disgrifir yn ein canllawiau archwiliadau technegol) sydd ar gael ar www.onr.org.uk/operational /tech_insp_guides/index.htm.

Esboniad o’r Dyfarniad os Nad oedd y System Ddiogelwch wedi cael ei Barnu yn Ddigonol.

Ni chyflawnwyd archwiliadau seiliedig ar system ddiogelwch yn ystod yr ymyrraeth hon.

Casgliadau Allweddol, Barnau’r Arolygydd a Rhesymau dros Wneud Dyfarniadau

Darparodd y trwyddedai wybodaeth parthed arwyddocâd diogelwch y gwall thermocwpl TLSE, cronoleg y digwyddiad a arweiniodd at ddatgelu'r gwall, y camau a gymerwyd i ymateb i'r gwall a'r camau a gymerwyd gan y Trwyddedai i leihau'r risg y byddai rhywbeth tebyg yn digwydd eto yn y dyfodol.

Cynhaliais drafodaethau adeiladol ac agored gyda staff safle Magnox Cyf parthed achosion posibl y gwall hwn, goblygiadau posibl digwyddiadau tebyg ac ymchwiliad mewnol y Trwyddedai oedd yn cael ei gyflawni ar adeg fy archwiliad. Yn ystod yr archwiliad, nododd y staff oedd yn gweithio gyda'r broses ail-lenwi tanwydd ac amserlen cynnal a chadw yn ymwneud â'r thermocyplau TLSE fod y gweithdrefnau sy'n gysylltiedig â'r gwaith hwn yn gymhleth. Rwyf wedi canfod nad yw'r dalenni gwirio sy'n cefnogi'r prosesau hyn yn cynnwys meini prawf pasio / methu cyson. Rwy'n credu bod hyn wedi cyfrannu i'r tebygolrwydd o fethu gwiriadau pwysig. Mae'r Trwyddedai wedi fy hysbysu ei bod yn annhebygol y bydd y gweithrediad hwn yn cael ei gyflawni eto cyn diffodd yr adweithydd a gwagio'r tanwydd. Felly, nid wyf yn ystyried ei bod yn gymesur i mi ofyn am adolygiad o'r prosesau hyn.

Mae'r Trwyddedai wedi cyflawni gwaith i ddelio â'r gwallau thermocwpl ac wedi fy narparu â thystiolaeth i gefnogi hyn. Gwnaethpwyd gwelliannau i'r prosesau a dalenni gwirio ategol i leihau'r tebygolrwydd y bydd hyn yn wall fydd yn codi eto. Mae'r Trwyddedai yn cynnal ymchwiliad mewnol hefyd.

Yn seiliedig ar y camau hyn gan y Trwyddedai a'r ymchwiliad mewnol sydd ar waith ar hyn o bryd, rwy'n fodlon bod y Trwyddedai wedi cymryd y camau angenrheidiol i sicrhau bod y risg y bydd y digwyddiad yn digwydd eto yn finimol. Nid wyf yn gofyn i'r Trwyddedai gymryd unrhyw gamau tu hwnt i'r rhai mae eisoes wedi eu nodi. Yn ystod fy archwiliad, ni welais unrhyw dystiolaeth o agwedd wael tuag at ddiogelwch gan y staff yr oeddwn mewn cysylltiad â nhw.

Casgliad yr Ymyrraeth

Nid oes unrhyw gasgliadau o'r archwiliad hwn a allai danseilio diogelwch niwclear yn arwyddocaol yng ngorsaf bŵer Wylfa.