Office for Nuclear Regulation

Trawsfynydd Decommissioning Site – Level 1 Exercise

Executive summary

Purpose of intervention

This report describes an inspection of Magnox Ltd's Trawsfynydd licensed site, undertaken as part of a series of routine interventions set out in the Integrated Intervention Strategy document.

Interventions Carried Out by ONR

During the intervention a specialist radiation protection inspector and I carried out compliance inspections on:

Explanation of Judgement if Safety System Not Judged to be Adequate

This intervention did not include a safety system based inspection.

Key Findings, Inspector's Opinions and Reasons for Judgements Made

I conducted a compliance inspection for the implementation of the Magnox procedure for ‘Management of Organisational Change’.  I found some evidence that showed that the Trawsfynydd site has yet to fully implement the company procedure and as a result some changes to its organisational structures and resource levels may not be being controlled adequately.

In regard to the arrangements for management of the accumulation of radioactive waste and their implementation, I found evidence, in some areas, that was not fully adequate.  There are some gaps in the site procedures and instructions and some weaknesses in the quality assurance arrangements applied to control changes to waste management operating instructions.  Furthermore there are opportunities to improve the management of some Low Level Waste accumulated on site and to improve the controls applied to a quantity of Intermediate Level Waste to achieve a better alignment with relevant good practice.

Compliance with the requirements of the Ionising Radiations Regulations 1999 was judged to be adequate. Advice was provided in some areas on a number of opportunities to meet the published guidance.

Conclusion of Intervention

In the areas I considered during the intervention I found that the implementation of the arrangements for compliance with licence conditions 32 and 36 was below standard.  A number of actions for improvement will be clarified and agreed with the Trawsfynydd site.

Compliance with the Ionising Radiations Regulations was judged to be of an adequate standard with some opportunities for further improvement identified.


Pwrpas yr Ymyrraeth

Mae’r adroddiad hwn yn disgrifio arolygiad o safle trwyddedig Trawsfynydd Magnox Cyf, a wnaed fel rhan o gyfres o ymyriadau rheolaidd a gyflwynir yn y ddogfen Strategaeth Ymyriadau Integredig.

Ymyriadau a Wnaed gan ONR

Yn ystod yr ymyrraeth fe wnaeth arolygwr arbenigol ym maes diogelu rhag ymbelydredd a fi gynnal arolygiadau cydymffurfiad ar:

Esboniad o’r Dyfarniad os Bernir Nad yw’r System yn Ddigonol

Ni wnaeth yr ymyrraeth hon gynnwys arolygiad seiliedig ar system diogelwch.

Canfyddiadau Allweddol, Barnau’r Arolygydd a Rhesymau am Ddyfarniadau a Wnaed

Cynhaliais arolygiad cydymffurfiad ynghylch gweithredu gweithdrefn Magnox ar gyfer ‘Rheoli Newid Sefydliadol’. Deuthum o hyd i dystiolaeth a ddangosodd bod safle Trawsfynydd heb weithredu gweithdrefn y cwmni’n llawn eto ac o ganlyniad mae’n bosibl nad yw rhai newidiadau i’w strwythurau sefydliadol a’i lefelau adnoddau’n cael eu rheoli’n ddigonol.

Ynghylch y trefniadau ar gyfer rheoli’r broses o gronni gwastraff ymbelydrol a’u gweithredu, deuthum o hyd i dystiolaeth, mewn rhai meysydd, nad oedd hyn yn gwbl ddigonol. Mae rhai bylchau yng ngweithdrefnau a chyfarwyddiadau’r safle a rhai gwendidau o ran trefniadau sicrwydd ansawdd a weithredir i reoli newidiadau i gyfarwyddiadau gweithredu rheolaeth ar wastraff. Ymhellach mae cyfleoeddd i wella’r rheolaeth ar Wastraff Lefel Isel a gronnir ar y safle ac i wella’r rheolaethau a weithredir i rywfaint o Wastraff Lefel Canolraddol er mwyn cyflawni gwell aliniad ag arfer da perthnasol.

Barnwyd bod cydymffurfiad â gofynion Rheoliadau Ymbelydriadau Ïoneiddio 1999 yn ddigonol. Darparwyd cyngor mewn rhai meysydd ar nifer o gyfleoedd i ddiwallu’r cyfarwyddyd cyhoeddedig.

Casgliad yr Ymyrraeth

Yn y meysydd a ystyriwyd gennyf yn ystod yr ymyrraeth cefais fod gweithredu’r trefniadau ar gyfer cydymffurfio ag amodau trwydded 32 a 36 yn is na’r safon. Caiff nifer o gamau gweithredu ar gyfer gwella eu cadarnhau a’u cytuno â safle Trawsfynydd.

Barnwyd bod cydymffurfiad â’r Rheoliadau Ymbelydriadau Ïoneiddio o safon ddigonol a nodwyd rhai cyfleoedd ar gyfer gwelliant pellach.