Office for Nuclear Regulation

This website uses non-intrusive cookies to improve your user experience. You can visit our cookie privacy page for more information.

LC 22, 23, 24 and 28 compliance inspections

Executive summary

Purpose of intervention

I carried out planned compliance inspections in accordance with the Office for Nuclear Regulation’s (ONR’s) inspection plan for Trawsfynydd in 2014/15.

Interventions Carried Out by ONR

I inspected the licensee’s:

Licence condition (LC) 22 modification process, using the fuel element debris early retrieval safety case as an example, with the early coring design change as an example of how technical queries are handled.

LC 23 arrangements for safety cases and the definition and implementation of limits and conditions necessary in the interests of safety.

Arrangements for the production of written instructions for activities that may affect safety under LC 24.

LC 28 civil structures inspection programme.

Explanation of Judgement if Safety System Not Judged to be Adequate

N/A

Key Findings, Inspector's Opinions and Reasons for Judgements Made

Overall I consider that the licensee:

Has a process for ensuring that modifications are appropriately categorised, justified and controlled (including dividing the modification into stages controlled by hold points), and that it is adequately implementing that system.  I therefore considered compliance with LC 22 to be adequate.

Is adequately capturing the limits and conditions of its safety cases in operating documentation. A notable feature of the licensee’s procedures is that they do not neglect lower-hazard limits and conditions.  I therefore considered compliance with LC 23 to be adequate.

Has procedures requiring written instructions for all operations that may affect safety.  There is evidence that these procedures are being complied with.  I therefore considered compliance with LC 24 to be adequate.

I also consider that the licensee has a systematic process for managing civil inspections.  I would have considered compliance with LC 28 to be good were it not for the fact that the work control database referenced incorrect work instructions, and had been signed off without comment.  I nevertheless consider compliance with LC 28 to be adequate.

Conclusion of Intervention

I found no issues that significantly affect nuclear safety, and nothing that required me to take further regulatory action.


Crynodeb gweithredol

Pwrpas yr Ymyrraeth

Fe gyflawnais archwiliadau cydymffurfio arfaethedig yn unol â chynllun archwilio'r Swyddfa dros Reoli Niwclear (ONR) ar gyfer Trawsfynydd yn 2014/15.

Ymyraethau a Gyflawnwyd gan yr ONR

Fe archwiliais:

Amod trwydded (LC) 22 proses addasu’r trwyddedai, yn defnyddio’r achos diogelwch adfer cynnar gweddillion elfen tanwydd fel enghraifft, gyda newid dyluniad creiddio cynnar fel enghraifft o sut y delir ag ymholiadau technegol.

LC 23 trefniadau ar gyfer yr achosion diogelwch a’r diffiniad a gweithrediad o derfynau ac amodau angenrheidiol er lles diogelwch.

Trefniadau ar gyfer cynhyrchu cyfarwyddiadau ysgrifenedig ar gyfer gweithgareddau a allai effeithio ar ddiogelwch dan LC 24.

LC 28 strwythurau sifil a rhaglen archwilio.

Esboniad o’r Dyfarniad os Nad oedd y System Ddiogelwch wedi cael ei Barnu yn Ddigonol.

Amh

Casgliadau Allweddol, Barnau’r Arolygydd a Rhesymau dros Wneud Dyfarniadau

Ar y cyfan, rwy’n ystyried fod y trwyddedai:

Wedi sefydlu proses i sicrhau bod addasiadau wedi eu categoreiddio, cyfiawnhau a rheoli’n briodol (yn cynnwys rhannu’r addasiad i gamau a reolir gan bwyntiau dal), a’i fod yn gweithredu’r system honno’n ddigonol.  Felly roeddwn yn ystyried cydymffurfiad ag LC 22 i fod yn ddigonol.

Yn cipio terfynau ac amodau ei achosion diogelwch yn ddigonol mewn dogfennaeth gweithredu. Nodwedd nodedig o weithdrefn y trwyddedai yw nad ydynt yn esgeuluso terfynau ac amodau terfyn is.  Felly roeddwn yn ystyried cydymffurfiad ag LC 23 i fod yn ddigonol.

Mae ganddynt weithdrefnau yn gofyn am gyfarwyddiadau ysgrifenedig ar gyfer yr holl weithrediadau a allai effeithio ar ddiogelwch.  Mae yna dystiolaeth o gydymffurfio â’r gweithdrefnau hyn.  Felly roeddwn yn ystyried cydymffurfiad ag LC 24 i fod yn ddigonol.

Rwyf hefyd yn ystyried bod gan y trwyddedai broses systematig i reoli archwiliadau sifil.  Byddwn wedi ystyried cydymffurfiad ag LC 28 i fod yn dda oni bai am y ffaith bod y gronfa ddata rheoli gwaith wedi cyfeirio at gyfarwyddiadau gwaith anghywir, ac wedi eu cymeradwyo heb sylw.  Fodd bynnag, rwy’n ystyried cydymffurfiad ag LC 28 i fod yn ddigonol.

Casgliad yr Ymyrraeth

Ni welais unrhyw faterion sy’n effeithio’n arwyddocaol ar ddiogelwch niwclear, a dim oedd yn gofyn i mi gymryd camau gweithredu rheoleiddiol.