Office for Nuclear Regulation

This website uses non-intrusive cookies to improve your user experience. You can visit our cookie privacy page for more information.

Planned compliance inspection (LC35)

Executive summary

Purpose of intervention

The purpose of the intervention was to carry out a planned compliance inspection in accordance with the integrated intervention strategy (IIS) for Trawsfynydd, specifically focussing on the retrieval and encapsulation of waste in the active waste vaults (AWV).

Interventions Carried Out by ONR

I carried out a Licence Condition (LC) 35 compliance inspection (LC 35 concerns decommissioning plant or processes that may affect safety).

Explanation of Judgement if Safety System Not Judged to be Adequate

I did not carry out a safety system inspection.

Key Findings, Inspector's Opinions and Reasons for Judgements Made

Having reviewed the licensee's arrangements, and visited the AWV and spoken to key members of the project team, I consider that the licensee is adequately managing the decommissioning of the AWV.

Conclusion of Intervention

I did not find any shortfalls significantly affecting nuclear safety, or requiring further formal enforcement action.


Crynodeb gweithredol

Purpose of intervention

Diben yr ymyrraeth oedd cynnal arolwg cydymffurfio a gynlluniwyd yn unol â'r strategaeth ymyrryd integredig ar gyfer Trawsfynydd, yn canolbwyntio yn benodol ar adfer ac amgáu gwastraff yn y daeargelloedd gwastraff actif.

Ymyraethau Gan yr ONR

Cynheliais arolwg cydymffurfio ag Amod Trwydded (LC) 35 (mae LC 35 yn ymwneud â digomisiynu offer neu brosesau a all effeithio ar ddiogelwch).

Esboniad o'r Dyfarniad os Nad oedd y System Ddiogelwch wedi cael ei Barnu yn Ddigonol

Ni wnes gynnal arolwg system ddiogelwch.

Canfyddiadau Allweddol, Barn yr Arolygydd a'r Rhesymau am y Dyfarniadau a Wnaed

Ar ôl adolygu trefniadau'r trwyddedai, ac ymweld â'r daeargelloedd gwastraff actif a siarad ag aelodau allweddol o dîm y prosiect, rwy'n ystyried bod y trwyddedai yn rheoli'r gwaith digomisiynu ar y daeargelloedd gwastraff actif yn ddigonol.

Casgliad yr Ymyrraeth

Ni wnes ganfod unrhyw ddiffygion oedd yn effeithio yn arwyddocaol ar ddiogelwch niwclear, nag yn gofyn am gamau gorfodi pellach.