Office for Nuclear Regulation

This website uses non-intrusive cookies to improve your user experience. You can visit our cookie privacy page for more information.

Asbestos related intervention at Wylfa

Executive summary

Purpose of Intervention

The purpose of this intervention was to obtain progress updates on:

Key Regulatory Activities Undertaken:

The key regulatory activities undertaken during the inspection were based around plant walk-downs and meetings, focusing on:

Key Findings, Inspector's Opinions and Reasons for Judgements Made

The findings of the inspection are based on the requirements in the relevant legislation, the approved code of practice and guidance: The Control of Asbestos Regulations 2012.

From the review of the documentation provided by Magnox Ltd, the plant walk down and discussions with relevant personnel it was identified:

Conclusion

ONR is satisfied that Magnox Ltd is making reasonable progress with implementing enhancements to the Wylfa asbestos management arrangements. Significant progress has been made since July, but there is still work to do. Magnox Ltd has put in train work packages that involve large scale removals works, deemed necessary as part of the turbine hall de-plant and demolition projects.


Pwrpas yr Ymyrraeth

Pwrpas yr ymyriad hwn oedd cael diweddariadau cynnydd ar:

Gweithgareddau Rheoleiddiol Allweddol a Ymgymerwyd:

Roedd y gweithgareddau rheoleiddiol allweddol a wnaed yn ystod yr arolygiad wedi'u seilio o amgylch cerddediadau o gwmpas y gwaith a chyfarfodydd, gan ganolbwyntio ar:

Canfyddiadau allweddol, Barnau'r Arolygydd a Rhesymau am Ddyfarniadau a Wnaed

Mae canfyddiadau'r arolygiad wedi'u seilio ar y gofynion yn y ddeddfwriaeth berthnasol, y cod ymarfer a gymeradwywyd a chyfarwyddyd: Y Rheoliadau Rheoli Asbestos 2012.

O'r adolygiad o'r ddogfennaeth a ddarparwyd gan Magnox Cyf., y cerddediad o gwmpas y gwaith a thrafodaethau gyda staff perthnasol fe'i nodwyd:

Casgliad

Mae ONR yn fodlon bod Magnox Cyf yn gwneud cynnydd rhesymol gyda gweithredu gwelliannau i'r trefniadau i reoli asbestos yn Wylfa. Gwnaed cynnydd sylweddol ers mis Gorffennaf, ond mae gwaith i'w wneud o hyd. Mae Magnox Cyf. wedi trefnu pecynnau gwaith sy'n cynnwys gwaith tynnu ar raddfa fawr, a ystyrir yn angenrheidiol fel rhan o brosiectau israddio gwaith a dymchwel y neuadd tyrbin.