Office for Nuclear Regulation

This website uses non-intrusive cookies to improve your user experience. You can visit our cookie privacy page for more information.

Wylfa Fire Safety Inspection

Executive summary

Purpose of Intervention

I conducted an inspection of fire safety at Wylfa which focused on fire safety management and practical fire safety provision. A number of issues from previous fire safety inspections were reviewed to confirm that adequate consideration had been given to them by the Licensee. I completed a walk-down of selected facilities before concluding with a final meeting with members of the management team.

Interventions Carried Out by ONR

The site gave access throughout the day to relevant personnel and subject area experts. The personnel I engaged with were both enthusiastic and focused in providing a good level of fire safety within their areas of control. Accompanying me throughout the inspection was the Fire Safety Coordinator (FSC), the Fire Systems Engineer (FSE) and the Fire SPT (FSPT).

During my inspection, I challenged those accompanying me, and others about procedures and approaches to the practical application of maintaining adequate fire safety provision. I questioned personnel to test effectiveness and knowledge of arrangements. I examined a series of documents prior to my arrival on site.

Explanation of Judgement if Safety System Not Judged to be Adequate

N/A

Key Findings, Inspector's Opinions and Reasons for Judgements Made

Key Findings

My overall impression was one of a site which positively demonstrated a desire to ensure that fire safety is taken seriously and is given the due consideration it deserves. During both the walk-down and the meetings held during the day I did identify a number of areas for improvement with the application of the expected fire safety strategy. I also identified a number of examples of industry good practice. I was impressed with the improvements that have been made to the means for raising the alarm in the event of a fire within the asbestos removal project and the importance that is placed on fire safety within this project.

In addition to the continued defueling operations preparations and planning are on-going relating to a significant asbestos removal project. This project will require the application of numerous safety considerations of which Fire Safety will be a significant area to be addressed.

Overall, I judged that standard of compliance with the Regulatory Reform (Fire Safety) Order 2005 to be to a good standard.

Inspectors Opinions

I am of the opinion that the site displayed a positive appreciation of the importance of effective fire safety measures within the facilities that I inspected and that they demonstrate a positive approach to achieving compliance with the relevant legislation. The site is working towards the implementation of the recently revised Magnox fire safety policy.

Reasons for judgements made

The inspection involved a combination of looking into the management of fire safety, reviewing the content of the building FRA and physically walking through selected areas and speaking with staff. I questioned and challenged observations with the staff accompanying me.

The overarching impression was one of a satisfactory level of importance being placed on the provision of the required standards for conventional fire safety arrangements.

Conclusion of Intervention

I concluded with an assessment of compliance with the legislation, and presented deficiencies and recognised areas of good practice at a wash-up meeting with the Site Management team.


Pwrpas yr Ymyrraeth

Cynhaliais arolygiad o ddiogelwch tân yr Wylfa a oedd yn ffocysu ar reolaeth diogelwch tân a darpariaeth diogelwch tân ymarferol. Adolygwyd nifer o faterion o arolygiadau diogelwch tân blaenorol, i gadarnhau bod y daliwr trwydded wedi rhoi ystyriaeth ddigonol iddynt. Fe ymwelais â nifer o gyfleusterau dewisol cyn gorffen gyda chyfarfod terfynol gydag aelodau'r tîm rheoli.

Ymyriadau a gyflawnwyd gan ONR

Rhoddodd y safle fynediad trwy gydol y dydd i bersonél ac arbenigwyr adrannau perthnasol. Roedd y personél yr oeddwn yn ymgysylltu â nhw yn frwdfrydig ac yn ffocysu ar ddarparu lefel dda o ddiogelwch tân yn eu meysydd rheolaeth. Roedd y Cydlynydd Diogelwch Tân (FSC), y Peiriannydd Systemau Tân (FSE) a'r Tîm Rheoli Tân (FPST) yn cydgerdded â mi trwy gydol yr arolygiad.

Yn ystod fy arolygiad, heriais y rheini a oedd yn cydgerdded â mi, yn ogystal ag eraill, am ddulliau ac agweddau tuag at ddefnydd ymarferol o gynnal darpariaeth diogelwch tân digonol. Gofynnais i bersonél brofi effeithiolrwydd a gwybodaeth trefniadau. Archwiliais gyfres o ddogfennau cyn i mi gyrraedd y safle.

Esboniad o'r Dyfarniad os na ddyfarnwyd bod y System Ddiogelwch yn Ddigonol

Amh.

Canfyddiadau Allweddol, Barn yr Arolygydd a Rhesymau dros Ddyfarniadau a wnaed

Canfyddiadau Allweddol

Fy argraff gyffredinol oedd bod y safle yn dangos awydd cadarnhaol i sicrhau bod diogelwch tân yn cael ei gymryd o ddifrif ac y rhoddwyd iddo'r ystyriaeth y mae'n ei haeddu. Wrth i mi gerdded o gwmpas y safle a mynychu'r cyfarfodydd a gynhaliwyd yn ystod y dydd, fe wnes i nodi nifer o feysydd i'w gwella gyda chymhwyso'r strategaeth diogelwch tân disgwyliedig. Nodais hefyd nifer o enghreifftiau o arfer da'r diwydiant. Roeddwn yn bles gyda'r gwelliannau a wnaed i'r modd o godi'r larwm pe bai tân yn y prosiect tynnu asbestos a'r pwysigrwydd a roddir ar ddiogelwch tân o fewn y prosiect hwn.

Yn ychwanegol at y gweithrediadau tynnu tanwydd parhaus, mae paratoadau a chynllunio yn ymwneud â phrosiect tynnu asbestos sylweddol yn parhau. Bydd y prosiect hwn yn gofyn am nifer o ystyriaethau diogelwch a bydd Diogelwch Tân yn faes arwyddocaol i fynd i'r afael ag ef.

Ar y cyfan, barnais fod y safon cydymffurfio â Gorchymyn Diwygio Rheoleiddiol (Diogelwch Tân) 2005 o safon dda.

Barn yr Arolygwyr

Rwyf o'r farn bod y safle'n dangos gwerthfawrogiad cadarnhaol o bwysigrwydd mesurau diogelwch tân effeithiol o fewn y cyfleusterau a arolygais ac y maent yn dangos ymagwedd gadarnhaol at gyflawni cydymffurfiaeth â'r ddeddfwriaeth berthnasol. Mae'r safle hwn yn gweithio tuag at weithredu polisi diogelwch tân Magnox a ddiwygiwyd yn ddiweddar.

Y rhesymau dros y dyfarniadau a wnaed

Roedd yr arolygiad yn cynnwys cyfuniad o edrych i mewn i reoli diogelwch tân, gan adolygu cynnwys yr adeilad Tân ac Achub a cherdded trwy feysydd dethol a siarad â staff. Cwestiynais a heriais yr hyn a welais gyda'r staff a oedd yn cyd-gerdded gyda mi.

Yr argraff gyffredinol oedd un o safon foddhaol o bwyslais ar ddarparu'r safonau gofynnol ar gyfer trefniadau diogelwch tân confensiynol.

Canlyniad yr Ymyrraeth

Deuthum i ben gydag asesiad o gydymffurfio â'r ddeddfwriaeth, a chyflwynais ddiffygion a meysydd o arfer da cydnabyddedig mewn cyfarfod terfynol gyda'r tîm Rheoli'r Safle.