Office for Nuclear Regulation

This website uses non-intrusive cookies to improve your user experience. You can visit our cookie privacy page for more information.

Wylfa power station - Conventional health and safety site inspection

Executive summary

Purpose of Intervention

Plant visit and meetings to determine compliance with Improvement Notice 307949300 issued in March 2017.

One of the purposes conferred on ONR by the Energy Act 2013 is nuclear site health and safety. The ONR CHS team contributes to this purpose by providing coherent specialist conventional health and safety support and advice to ONR regulatory divisions. This intervention results from a programme of work underway by the ONR Conventional Health & Safety (CHS) team to secure improvements in conventional health and safety management within the nuclear industry.

Interventions Carried Out by ONR

The intervention was structured around the main requirements of Improvement Notice 307949300. The Notice required Magnox Ltd. to review (and if necessary revise) the documented arrangements for managing asbestos containing materials present on the Wylfa nuclear licensed site. The purpose of the review was to ensure the plan includes adequate measures for:

Key Findings, Inspector's Opinions and Reasons for Judgements Made

The findings, inspector opinion developed and judgements made during the visit to the Magnox Wylfa site were based on  the requirements in the relevant legislation, and the Approved Code of Practice and well-established asbestos guidance that provide the  benchmark.

From the review of the documentation provided by Magnox Ltd., the plant walkdown and discussions with relevant personnel it was identified:

Conclusion of Intervention

ONR was satisfied that Magnox had complied with the Improvement Notice, and commended the efforts of a number of Magnox personnel that had been involved in this work (ONR has since written to Magnox Ltd. confirming the Notice compliance).

ONR considered that Magnox Ltd. had undertaken a significant amount of work to review and revise the Wylfa asbestos management arrangements. When fully implemented, these will have the potential to improve the means by which the site prioritises actions and monitors condition of ACMs to minimise deterioration.

An ONR Level 2 regulatory issue (no. 4168) related to asbestos management at the Wylfa site will be updated to reflect the intervention findings, reflecting the need for continued regulatory attention - until ONR builds regulatory confidence in asbestos management at the Magnox Wylfa site.  A substantial amount of work remains to be completed.


Pwrpas yr Ymyrraeth

Ymweliad â’r safle a chyfarfodydd i benderfynu ar gydymffurfiad â Hysbysiad Gwella 307949300 a gyhoeddwyd ym Mawrth 2017.

Un o'r dibenion a roddwyd i ONR gan Ddeddf Ynni 2013 yw iechyd a diogelwch y safle niwclear. Mae tîm ONR CHS yn cyfrannu at y diben hwn trwy ddarparu cymorth a chyngor confensiynol arbenigol cydlynol ynghylch iechyd a diogelwch i adrannau rheoleiddio ONR. Mae'r ymyrraeth hon yn deillio o raglen waith sy'n cael ei gwneud gan dîm Confensiynol Iechyd a Diogelwch (CHS) ONR i sicrhau gwelliannau mewn rheolaeth iechyd a diogelwch confensiynol o fewn y diwydiant niwclear.

Ymyriadau a Wnaed gan ONR

Roedd yr ymyriad wedi'i strwythuro o amgylch prif ofynion Hysbysiad Gwella 307949300. Roedd yn ofynnol i'r Hysbysiad yn mynnu bod Magnox Cyf. yn arolygu (ac os oes angen) adolygu'r trefniadau wedi’u dogfennu ar gyfer rheoli deunyddiau sy'n cynnwys asbestos sy'n bresennol ar y safle trwyddedig niwclear Wylfa. Pwrpas yr adolygiad oedd sicrhau bod y cynllun yn cynnwys mesurau digonol ar gyfer:

Canfyddiadau Allweddol, Barnau’r Arolygydd a Rhesymau am Ddyfarniadau a Wnaed

Roedd y canfyddiadau, barn yr arolygydd a ddatblygwyd a'r dyfarniadau a wnaed yn ystod yr ymweliad â safle Magnox Wylfa yn seiliedig ar y gofynion yn y ddeddfwriaeth berthnasol, a'r Cod Ymarfer Cymeradwy a chyfarwyddyd asbestos sefydledig sy'n darparu'r meincnod.

O'r adolygiad o'r dogfennau a ddarparwyd gan Magnox Cyf., y tro cerdded a'r trafodaethau gyda phersonél perthnasol nodwyd:

Casgliad yr Ymyrraeth

Roedd ONR yn fodlon bod Magnox wedi cydymffurfio â'r Hysbysiad Gwella, ac yn canmol ymdrechion nifer o bersonél Magnox a oedd wedi bod yn rhan o'r gwaith hwn (mae ONR wedi ysgrifennu at Magnox Cyf. i gadarnhau cydymffurfiad â’r Hysbysiad).

Roedd ONR o'r farn bod Magnox Cyf. wedi gwneud gwaith sylweddol i adolygu a diwygio trefniadau rheoli asbestos Wylfa. Pan fyddant yn cael eu gweithredu'n llawn, bydd gan y rhain y potensial i wella'r modd mae'r safle'n blaenoriaethu gweithredoedd ac yn monitro cyflwr ACMs er mwyn lleihau dirywiad.

Bydd problem reoleiddiol Lefel 2 ONR (rhif 4168) yn ymwneud â rheoli asbestos ar safle Wylfa yn cael ei diweddaru i adlewyrchu canfyddiadau'r ymyrraeth, gan adlewyrchu'r angen am sylw rheoleiddio parhaus - hyd nes y bydd ONR yn adeiladu hyder rheoleiddiol mewn rheoli asbestos ar safle Magnox Wylfa. Mae gwaith sylweddol i'w gwblhau o hyd.