Office for Nuclear Regulation

This website uses non-intrusive cookies to improve your user experience. You can visit our cookie privacy page for more information.

Trawsfynydd site: Planned Licence Condition Compliance Inspection and ARRoSSE

Executive summary

Purpose of Intervention

This was the first of a series of planned inspections for the year 2017/18, which is informed by the Decommissioning, Fuel & Waste (DFW) sub-division strategy.

I undertook this inspection to examine the adequacy of Magnox Ltd.’s (ML) arrangements and their implementation on the Trawsfynydd site for compliance with LC 32 (accumulation of radioactive material), LC 33 (disposal of radioactive waste) and LC 34 (leakage and escape of radioactive material and radioactive waste).  My inspection concentrated on the following:

Interventions Carried Out by ONR

I undertook my inspection in four phases, which consisted of:

In addition to the LC inspections I undertook the following activities:

Explanation of Judgement if Safety System Not Judged to be Adequate

Not applicable.

Key Findings, Inspector's Opinions and Reasons for Judgements Made

Based on the evidence examined it is my judgement that ML is adequately implementing arrangements for complying with LC 32, 33 and 34 on the site. I identified a number areas of good practice and a few areas where ML could improve. For example, I considered that ML has good processes for trending incidents on site.

Conclusion of Intervention

I identified no matters that in my opinion could adversely affect nuclear safety.  My findings were shared with, and accepted by the licensee.


Pwrpas yr Ymyrraeth

Dyma’r archwiliad cyntaf mewn cyfres o archwiliadau a drefnwyd ar gyfer y flwyddyn  2017/18, a benderfynwyd gan strategaeth is-adran Digomisiynu, Tanwydd a Gwastraff (DFW). 

Roeddwn wedi ymgymryd â’r archwiliad i ystyried digonolrwydd trefniadau gweithredu Magnox Cyf (ML) ar safle Trawsfynydd ynghylch cydymffurfiad â LC 32 (crynhoad deunydd ymbelydrol), LC 33 (cael gwared ar wastraff ymbelydrol) a LC 34 (gollyngiad a rhyddhau deunydd ymbelydrol a gwastraff ymbelydrol).  Roedd fy archwiliad wedi canolbwyntio ar y canlynol:

Ymyriadau a Wnaed gan ONR

Roeddwn wedi gwneud fy archwiliad mewn pedwar cyfnod, a oedd yn cynnwys:

Yn ogystal â’r archwiliadau LC roeddwn wedi ymwneud hefyd â’r gweithgareddau canlynol:

Eglurhad o’r Dyfarniad os Na Thybiwyd bod y System Diogelwch yn Ddigonol

Amherthnasol.

Canfyddiadau Allweddol, Barn yr Arolygwr a’r Rhesymau dros y Dyfarniadau a Wnaed

Ar sail y dystiolaeth a archwiliwyd, yn fy marn i mae ML yn gweithredu yn ddigonol y trefniadau ar gyfer cydymffurfio gyda  LC 32, 33 a 34 ar y safle.  Sylwais ar nifer o feysydd o arfer da ac ambell faes lle medr ML wella.  Er enghraifft, roeddwn yn ystyried bod gan ML brosesau da ar gyfer ymdrin â digwyddiadau ar y safle.  

Casgliadau’r Ymyriad

Ni nodais unrhyw faterion a fedrai, yn fy marn i, effeithio’n niweidiol ar ddiogelwch niwclear.  Roedd fy nghanfyddiadau wedi eu rhannu gyda, a’u derbyn gan y daliwr trwydded.