Office for Nuclear Regulation

This website uses non-intrusive cookies to improve your user experience. You can visit our cookie privacy page for more information.

Planned inspection of Magnox Ltd's Wylfa power station

Executive summary

Purpose of intervention

    This was a planned inspection of Magnox Ltd’s Wylfa power station, undertaken as part of the planned intervention strategy for the Decommissioning, Fuel and Waste (DFW) Programme of the Office for Nuclear Regulation (ONR).

The work was carried out in line with the planned inspection programme contained in the Wylfa Integrated Intervention Strategy (IIS).and Magnox Ltd Corporate IIS.

Interventions Carried Out by ONR

Planned inspection of Licence Conditions (LCs) 11 and 32 were undertaken.

The quarterly regulatory liaison meeting was also attended.

Explanation of Judgement if Safety System Not Judged to be Adequate

No safety system based inspections were undertaken during this intervention.

Key Findings, Inspector's Opinions and Reasons for Judgements Made

The Licence Condition 32 inspection was conducted through a meeting to discuss the current waste strategy at Wylfa and plans for its delivery. The meeting provided evidence of appropriate oversight of waste management at Wylfa and demonstrated that work on developing waste strategies and work streams to address waste are consistent with regulatory expectations. Additionally a plant based inspection of the status of Dry Store Cell (DSC) 4 Intermediate Level Waste (ILW) recovery project was undertaken. The project is progressing well and the opportunity to discuss the work with operational team members provided confidence that a good level of understanding of the equipment and process is being established prior to installation and operation. No significant findings have arisen from the inspection and the licensee is judged to be compliant with regulatory expectations.

In compliance with its arrangements made under Licence Condition 11, Magnox Ltd requires an annual emergency exercise review meeting for defuelling sites. ONR was provided with suitable documentation in advance of the meeting to enable preparation and informed discussions. Actions from exercises had been fully captured and revised to ensure that they are SMART. Two draft Level 1 scenarios of 2017/18 were available and discussed and a comprehensive exercise review report for the 2016/17 Level 1 demonstration exercise was also provided. Actions from the most recent Level 1 exercise were reviewed and discussed. Progress with the actions was considered to be satisfactory. The meeting was delivered in full compliance site arrangements and provided a good demonstration that learning from emergency exercises is being captured and progressed. No significant findings have arisen from the inspection and the licensee is judged to be compliant with regulatory expectations.

The regulatory liaison meeting is held quarterly. The meeting was attended by regulators from National Resources Wales, ONR and management team members from Wylfa and Trawsfynydd. There were no significant matters arising during the meeting.

Conclusion of Intervention

From the information obtained and evidence gathered during this intervention, I believe there were no issues identified that were considered to adversely affect nuclear safety.


Crynodeb gweithredol

Pwrpas yr Ymyrraeth

Roedd hwn yn arolygiad cynllunedig o orsaf bŵer Wylfa Magnox Cyf., a wnaed fel rhan o’r strategaeth ymyrraeth gynllunedig ar gyfer Rhaglen Datgomisiynu, Tanwydd a Gwastraff (DFW) y Swyddfa dros Reoli Niwclear (ONR).

Gwnaed y gwaith yn unol â’r rhaglen arolygiadau cynllunedig a gynhwysir yn Strategaeth Ymyriadau Integredig Wylfa (IIS) ac IIS Corfforaethol Magnox Cyf.

Ymyriadau a Wnaed gan ONR

Gwnaed arolygiad cynllunedig o Amodau Trwydded (LCs) 11 a 32.

Hefyd mynychwyd cyfarfod rheoleiddio chwarterol.

Esboniad o’r Dyfarniad os Na Ddyfernir bod y System Ddiogelwch yn Ddigonol

Ni wnaed unrhyw arolygiadau seiliedig ar system ddiogelwch yn ystod yr ymyrraeth hon.

Canfyddiadau allweddol, Barnau’r Arolygydd a Rhesymau am Ddyfarniadau a Wnaed

Gwnaed yr arolygiad Amod Trwydded 32 trwy gyfarfod  i drafod y strategaeth wastraff gyfredol yn Wylfa a chynlluniau i’w chyflenwi. Fe wnaeth y cyfarfod ddarparu tystiolaeth o oruchwyliaeth briodol o reoli gwastraff yn Wylfa ac arddangoswyd bod gwaith ar ddatblygu strategaethau gwastraff a ffrydiau gwaith i drafod gwastraff yn gyson â disgwyliadau rheoleiddiol. Ar ben hynny gwnaed arolygiad seiliedig ar offer o statws prosiect adfer Gwastraff Lefel Ganolradd (ILW) Cell Storfa Sych (DSC) 4. Mae’r prosiect yn cynyddu’n dda ac fe wnaeth y cyfle i drafod y gwaith gydag aelodau’r tîm gweithredol ddarparu hyder bod lefel dda o ddealltwriaeth o’r cyfarpar a phroses yn cael ei sefydlu cyn gosod a gweithredu. Nid yw unrhyw ganfyddiadau arwyddocaol wedi codi o’r arolygiad a dyfarnir bod y trwyddedai’n cydymffurfio â disgwyliadau rheoleiddiol.

Mewn cydymffurfiad â’i drefniadau a wnaed o dan Amod Trwydded 11, mae Magnox Cyf. angen cyfarfod adolygu ymarfer argyfwng blynyddol ar gyfer safleoedd datlenwi. Darparwyd dogfennaeth addas i ONR cyn y cyfarfod er mwyn galluogi gwaith paratoi a thrafodaethau deallus. Roedd camau gweithredu o ymarferion wedi’u cipio a’u hadolygu’n llawn er mwyn sicrhau eu bod yn SMART. Roedd dau senario Lefel 1 drafft o 2017/18 ar gael ac wedi’u trafod a hefyd darparwyd ymarfer arddangos Lefel 1. Cafodd camau gweithredu o’r ymarfer Lefel 1 ddiweddaraf eu hadolygu a’u trafod a hefyd darparwyd adroddiad adolygu cynhwysfawr ar ymarfer ar gyfer yr ymarfer arddangos Lefel 1 2016/17. Ystyriwyd bod cynnydd gyda’r camau gweithredu’n foddhaol. Cyflenwyd y cyfarfod mewn cydymffurfiad llawn â threfniadau’r safle gan ddarparu arddangosiad da bod dysg o ymarferion argyfwng yn cael ei gipio a’i gynyddu. Nid yw unrhyw ganfyddiadau arwyddocaol wedi codi o’r arolygiad a dyfarnir bod y trwyddedai’n cydymffurfio â disgwyliadau rheoleiddiol.

Cynhelir y cyfarfod cydgysylltu rheoleiddiol yn chwarterol. Mynychwyd y cyfarfod gan reoleiddwyr o Gyfoeth Naturiol Cymru, ONR ac aelodau’r tîm rheoli o Wylfafa a Thrawsfynydd. Ni chododd unrhyw faterion arwyddocaol yn ystod y cyfarfod.

Casgliad yr Ymyrraeth

O’r wybodaeth a gafwyd a’r dystiolaeth a gasglwyd yn ystod yr ymyrraeth hon, credaf na nodwyd unrhyw broblemau yr ystyriwyd eu bod yn effeithio’n niweidiol ar ddiogelwch niwclear.