Office for Nuclear Regulation

This website uses non-intrusive cookies to improve your user experience. You can visit our cookie privacy page for more information.

Wylfa Site Inspection

Executive summary

Purpose of intervention

This was a planned inspection of Magnox Ltd's Wylfa power station, undertaken as part of the planned intervention strategy for the Decommissioning, Fuel and Waste (DFW) Programme of the Office for Nuclear Regulation (ONR).

The work was carried out in line with the planned inspection programme contained in the Wylfa Integrated Intervention Strategy (IIS).and Magnox Ltd Corporate IIS.

Interventions Carried Out by ONR

Planned inspections of Licence Conditions (LC) 7, consultation on potential enforcement action, a review of regulatory issues and Wylfa defuelling programme.

Explanation of Judgement if Safety System Not Judged to be Adequate

No safety system based inspections were undertaken during this intervention.

Key Findings, Inspector's Opinions and Reasons for Judgements Made

The LC7 compliance inspection focussed on the current proposed Operational Experience Feedback (OEF) improvement plan for Wylfa and progress in improvements in undertaking event reviews. ONR provided Magnox Ltd with comments on the OEF improvement plan. Magnox Ltd agreed to give the comments further consideration and revise the OEF plan accordingly. It was agreed that each action on the plan would benefit from a supporting work scope that describes how the action will be addressed and the timescales for delivery. Enhanced effectiveness reviews had confirmed that original actions had been adequately addressed and met expectations to prevent repeat incidents and a further action for work at height training was identified. Opportunities exist for ensuring repeat cause could be further strengthened and although the enhanced approach piloted by Magnox Ltd is a significant step forward it still lacks a "show me " element to the review. Magnox Ltd agreed to explore opportunities for incorporating this aspect into the event review process by utilising existing inspection, audit and task observation activities. Magnox Ltd demonstrated a strong approach to continuous improvement in strengthening its OEF process. The areas identified for strengthening the current process are considered minor improvements; consequently an inspection rating of Green is assigned.

On 27 October 2016 Magnox Ltd informed ONR that its inspections of L&SP fuseboards had fallen behind schedule, with inspections of approximately 70% of fuseboards having been completed. It also informed ONR that two further instances of fuses linked out by pieces of wire had been discovered, having identified a previous similar occurrence earlier in its inspection programme. ONR considered this situation against its Enforcement Management Model taking into account Magnox Ltd's proposals to address the remaining inspection programme by mid-December 2016 and concluded that stronger regulatory action was warranted. under the Electricity at Work Regulations 1989, Regulation 4(2), which states that:

"as may be necessary to prevent danger, all systems shall be maintained so as to prevent, so far as is reasonably practicable, such danger".

During the enforcement consultation Magnox Ltd:

Given that Magnox Ltd has addressed the risk of harm through completion of the maintenance required, and in my opinion is now compliant with the requirements of the relevant legislation, I intend to moderate my enforcement action to a letter confirming ONR's expectations for continued compliance that I will track as a regulatory issue.

During the review of the defuelling programme Magnox Ltd provided details of revisions that have been made to the defuelling model and the assumptions associated with this model. It provides a more informed defuelling programme than the original assumption of linear defuelling based on average flasking rates. Predicted defueling rates now appear more consistent with those of all other Magnox site which experienced similar difficulties in establishing steady state operations early in defuelling. Current modelling should allow Magnox Ltd to make estimates of confidence of meeting specific target defuelling levels and can be provided on a monthly basis if required. Magnox Ltd's progress against its defuelling programme will be monitored through the routine Wylfa quarterly regulatory liaison meeting and Magnox Operating Plan (MOP) regulatory forum held at 6 month intervals.

A regular quarterly review of ONR regulatory issues was undertaken with the individual site representatives responding to the issues. All issues were reviewed and updated. No issues were closed as a result of this review. Progress was satisfactory for all issues.

Conclusion of Intervention

From the information obtained and evidence gathered during this intervention, I believe there were no issues identified that were considered to adversely affect nuclear safety. Also, I am content with the licensee's response to immediately deal with the incorrect fuse issue, and intend to amend my proposed enforcement to reflect the reduced risk on the plant.


Pwrpas yr Ymyriad

Roedd hwn yn archwiliad a gynlluniwyd o orsaf bŵer Magnox Cyf Wylfa, a gynhaliwyd fel rhan o'r strategaeth ymyriad ar gyfer Rhaglen Digomisiynu, Tanwydd a Gwastraff (DFW) y Swyddfa dros Reoli Niwclear (ONR).

Cynhaliwyd y gwaith yn unol â'r rhaglen archwiliad a gynlluniwyd oedd wedi ei chynnwys yn Strategaeth Integredig Ymyriad Wylfa (IIS) ac IIS Corfforaeth Magnox Cyf.

Ymyriadau a gynhaliwyd gan yr ONR

Archwiliadau a gynlluniwyd o Delerau Trwydded (LC) 7, ymgynghoriad ar weithredu gorfodol potensial, adolygiad o faterion rheoliadol a rhaglen cael gwared ar danwydd Wylfa.

Eglurhad o'r Farn os yw'r System Diogelwch wedi ei Hystyried yn Annigonol

Ni chynhaliwyd archwiliadau ar sail systemau diogelwch yn ystod yr ymyriad hwn.

Canfyddiadau Allweddol, Barn yr Arolygydd a Rhesymau am y Farn a Gynigiwyd

Roedd archwiliad cydymffurfio LC7 wedi canolbwyntio ar y cynllun gwella ar gyfer Wylfa yn yr Adborth Profiad Gweithredol (OEF) a chynnydd yn y gwelliannau wrth ymwneud ag adolygiadau digwyddiadau. Darparodd ONR adroddiad i Magnox Cyf gyda sylwadau ar gynllun gwelliannau OEF. Cytunodd Magnox Cyf i roi ystyriaeth bellach i'r sylwadau ac adolygu cynllun OEF o ganlyniad. Cytunwyd y byddai pob gweithrediad ar y cynllun yn cael budd o ystod gwaith cefnogol sydd yn disgrifio sut i fynd i'r afael â'r gweithredu a'r terfynau amser ar gyfer eu trosglwyddo. Roedd adolygiadau effeithlonrwydd pellach wedi cadarnhau bod y gweithrediadau gwreiddiol wedi eu trin yn ddigonol ac wedi cwrdd â'r disgwyliadau i rwystro digwyddiadau rhag digwydd eto a dynodwyd gweithredu pellach ar hyfforddi ar gyfer gweithio ar uchder. Mae cyfleoedd yn bodoli i sicrhau bod modd cryfhau ailadrodd achosion ac er bod yr ymagwedd pellach dan gynllun peilot Magnox Cyf yn gam sylweddol ymlaen, mae'n dal yn brin o elfen "dangos i mi" yr adolygiad. Cytunodd Magnox Cyf i archwilio cyfleoedd i ymgorffori'r agwedd hon i'r broses o adolygu digwyddiadau trwy ddefnyddio'r gweithrediadau archwiliad a gwylio tasgau sydd yn bodoli eisoes. Dangosodd Magnox Cyf ymagwedd gadarn tuag at wella parhaus wrth gryfhau eu proses OEF. Ystyrir yr ardaloedd a nodwyd ar gyfer cryfhau'r broses gyfredol yn fân welliannau; o ganlyniad pennwyd dosbarthiad Gwyrdd i'r archwiliad.

Ar 27 Hydref 2016 adroddodd Magnox Cyf wrth ONR bod eu harchwiliadau fyrddau ffiws L&SP wedi disgyn y tu ôl i'r amserlen, gydag archwiliadau o tua 70% of fyrddau ffiws wedi eu cwblhau. Adroddodd hefyd wrth ONR bod dau ddigwydd pellach o ffiwsiau wedi eu cysylltu â darnau o wifren wedi eu canfod, wedi i ddigwyddiad tebyg gael ei ganfod yn gynharach yn y rhaglen archwilio. Roedd ONR wedi ystyried y sefyllfa hon yn erbyn eu Model Rheoli Gorfodaeth gan alw i gyfrif argymhellion Magnox Cyf i fynd i'r afael â gweddill y rhaglen archwilio erbyn canol Rhagfyr 2016 a daethpwyd i'r casgliad bod angen gweithredu rheoleiddiol mwy cadarn gan Reoliadau Trydan yn y Gweithle 1989, Rheol 4(2), sydd yn datgan:

"yn ôl y galw i atal perygl, rhaid i bob system gael ei chynnal a'i chadw er mwyn rhwystro, cyn belled ag y bo hynny yn rhesymol yn ymarferol, perygl o'r math hwn".

Yn ystod yr ymgynghoriad gorfodaeth, roedd Magnox Cyf:

O ystyried bod Magnox Cyf wedi mynd i'r afael â'r risg o niwed trwy gwblhau'r cynnal a chadw oedd angen ei wneud, ac yn fy marn i eu bod bellach yn cydymffurfio â gofynion y deddfwriaeth berthnasol, rwyf yn bwriadu lleddfu fy ngweithredu gorfodaeth i lythyr yn cadarnhau disgwyliadau ONR ar gyfer cydymffurfiad parhau y byddaf yn dilyn ei hynt fel mater rheoleiddio.

Yn ystod yr adolygiad o raglen cael gwared ar danwydd o'r safle roedd Magnox Cyf wedi darparu manylion y diwygiadau sydd wedi eu gwneud i'r model gwaredu tanwydd o'r safle a'r tybiaethau cysylltiedig â'r model hwn. Mae'n darparu rhaglen fwy cyflawn ynghylch cael gwared ar danwydd o'r safle na'r dybiaeth wreiddiol o raglen gwaredu tanwydd lluniol wedi eu seilio ar gyfraddau fflasgio. Mae'r cyfraddau cael gwared ar danwydd o'r safle a ragwelir yn awr yn ymddangos yn fwy cyson gyda'r rhai hynny o safleoedd eraill Magnox oedd wedi wynebu anawsterau tebyg wrth sefydlu gweithrediadau sefydlog yn gynnar yn y rhaglen gael gwared ar danwydd o'r safle. Dylai'r model cyfredol ganiatáu i Magnox Cyf roi amcan o'u hyder ynghylch cwrdd â thargedau penodol lefelau cael gwared ar danwydd o'r safle a gellir eu darparu yn fisol os oes angen. Bydd cynnydd Magnox Cyf yn erbyn eu rhaglen cael gwared ar danwydd o'r safle yn cael ei monitro trwy gyfarfod cyswllt chwarterol Wylfa a fforwm rheoleiddio Cynllun Gweithredu Magnox (MOP) a gynhelir pob chwe mis.

Cynhaliwyd adolygiad chwarterol arferol o faterion rheoliadol ONR gyda chynrychiolwyr unigol y safle yn ymateb i'r materion. Cafwyd adolygiad o bob mater a'u diweddaru. Ni chafodd yr un mater ei gau o ganlyniad i'r adolygiad hwn. Roedd cynnydd yn foddhaol ar gyfer pob mater.

Casgliad yr Ymyriad

O'r wybodaeth a gafwyd a'r dystiolaeth a gasglwyd yn ystod yr ymyriad hwn, rwyf yn credo na ddynodwyd unrhyw fater a ystyrid eu bod yn cael effaith andwyol ar ddiogelwch niwclear. Yn ogystal â hyn, rwyf yn fodlon gydag ymateb y daliwr trwydded i fynd i'r afael ar unwaith gyda'r mater o ffiws anghywir, ac yn bwriadu newid yr orfodaeth arfaethedig i adlewyrchu ar leihad y risg ar y cyfarpar.