Office for Nuclear Regulation

This website uses non-intrusive cookies to improve your user experience. You can visit our cookie privacy page for more information.

Inspection of Radiation Protection Arrangements and Control of Radiation Exposure

Executive summary

Purpose of intervention

This report describes an inspection of Magnox Ltd's Trawsfynydd licensed site, undertaken as part of a series of routine interventions set out in the Integrated Intervention Strategy for 2016/17. The intervention also met the requirements of the planned ONR cross sites intervention for Trawsfynydd, which is looking at Control of Radiation Exposure across all licensee sites.

Interventions Carried Out by ONR

During the intervention a compliance inspection was undertaken on The Ionising Radiations Regulations 1999.

The intervention was conducted principally under regulation 8, ‘Restriction of Exposure’, of the Ionising Radiations Regulations 1999.  To ensure consistency with previous inspections, the inspection was conducted using a standard questionnaire and a follow up face-to-face question and answer session with representatives at Trawsfynydd. During the intervention we inspected the arrangements for controlling radiation exposure by inspecting a number of areas including the Radiation Controlled Area, charge face, active waste vaults, and North FED west annex, and the FED processing plant.

Explanation of Judgement if Safety System Not Judged to be Adequate

This intervention did not include a safety system based inspection.

Key Findings, Inspector's Opinions and Reasons for Judgements Made

Compliance with the requirements of the Ionising Radiations Regulations 1999 was judged overall to be adequate. ONR advised on a number of areas for improvement in order to achieve a better alignment with published relevant good practice.

Conclusion of Intervention

Compliance with the Ionising Radiation Regulation 1999 was judged to be of an adequate standard with some opportunities for further improvement identified which were discussed and agreed with the licensee.


Arolygiad o Drefniadau Diogelu yn erbyn Ymbelydredd a Rheoli Datguddiad i Ymbelydredd

Crynodeb gweithredol

Pwrpas yr Ymyrraeth

Mae’r adroddiad hwn yn disgrifio arolygiad o safle trwyddedig Trawsfynydd Magnox Cyf., a wnaed fel rhan o gyfres o ymyriadau rheolaidd a gyflwynir yn y Strategaeth Ymyriadau Integredig ar gyfer 2016/17. Hefyd fe wnaeth yr ymyrraeth ddiwallu gofynion yr ymyrraeth traws-safleoedd ONR ar gyfer Trawsfynydd, sy’n edrych ar Reoli Datguddiad i Ymbelydredd ar draws pob safle trwyddedai.

Ymyriadau a Wnaed gan ONR

Yn ystod yr ymyrraeth gwnaed arolygiad cydymffurfio ar Rheoliadau Ymbelydriadau Ïoneiddio 1999.

Gwnaed yr ymyrraeth yn bennaf o dan reoliad 8, ‘Cyfyngu ar Ddatguddiad’, Rheoliadau Ymbelydriadau Ïoneiddio 1999.  Er mwyn sicrhau cysondeb ag arolygiadau blaenorol, gwnaed yr arolygiad trwy ddefnyddio holiadur safonol a sesiwn holi ac ateb wyneb yn wyneb dilynol gyda chynrychiolwyr yn Nhrawsfynydd. Yn ystod yr ymyrraeth fe wnaethom arolygu’r trefniadau ar gyfer rheoli datguddiad i ymbelydredd trwy arolygu nifer o ardaloedd yn cynnwys yr Ardal lle Rheolir Ymbelydredd, wyneb y llwyth, fowtiau gwastraff gweithredol, a rhandy gorllewinol FED y Gogledd, a’r offer prosesu FED.

Esboniad o’r Dyfarniad os Na Ddyfernir bod y System Ddiogelwch yn Ddigonol

Nid oedd yr arolygiad hwn yn cynnwys arolygiad seiliedig ar system ddiogelwch.

Canfyddiadau allweddol, Barnau’r Arolygydd a Rhesymau am Ddyfarniadau a Wnaed

Dyfarnwyd bod cydymffurfiad â gofynion Rheoliadau Ymbelydriadau Ïoneiddio 1999 yn ddigonol ar y cyfan. Fe wnaeth ONR gynghori ar nifer o feysydd ar gyfer gwelliant er mwyn cyflawni gwell aliniad ag arferion da perthnasol cyhoeddedig.

Casgliad yr Ymyrraeth

Dyfarnwyd bod cydymffurfiad â gofynion Rheoliadau Ymbelydriadau Ïoneiddio 1999 o safon dda a nodwyd rhai cyfleoedd ar gyfer gwelliant pellach a drafodwyd ac a gytunwyd gyda’r trwyddedai.