Office for Nuclear Regulation

This website uses non-intrusive cookies to improve your user experience. You can visit our cookie privacy page for more information.

Planned inspection of Magnox Ltd's Trawsfynydd power station

Executive summary

Purpose of intervention

This was a planned inspection of Magnox Ltd's Trawsfynydd power station, undertaken as part of the planned intervention strategy for the Decommissioning, Fuel and Waste (DFW) Programme of the Office for Nuclear Regulation (ONR).

The work was carried out in line with the planned inspection programme contained in the Trawsfynydd Integrated Intervention Strategy (IIS).and Magnox Ltd Corporate IIS.

Interventions Carried Out by ONR

Planned inspections of Licence Conditions (LCs), 12, 26, 17 and 35.

The following meetings were also undertaken:

Explanation of Judgement if Safety System Not Judged to be Adequate

No safety system based inspections were undertaken during this intervention.

Key Findings, Inspector's Opinions and Reasons for Judgements Made

The planned inspections for LC12, 26 and 17 focussed on the implementation of arrangements within the FED retrieval project prior to active operations. Magnox Ltd was unable to demonstrate SQEP for approximately a third of the FED project team, and evidently knowingly not ensuring SQEP. This is a significant shortfall against recognised good practice, a potential failure to meet legal requirements and represents an apparent systematic failure to meet compliance arrangements. Magnox Ltd agreed with the observations and proposed satisfactory actions to address the matter with a view to resolving it before undertaking active commissioning. In general the time spent on plant discussing aspects of control and supervision with site engineers provided positive reinforcement of understanding shared during earlier inspection activities demonstrating competent, conscientious approach to FED project activities. The LC17 inspection focussed on aspects of how Magnox Ltd ensures the health, validity, suitability of its arrangements. There are a significant number of assurance activities undertaken across the site generating a wealth of data, information and actions. It is unclear how this information is collated, analysed and interpreted. However, it is clear that at a project level there are ongoing assurance activities that ensure delivery of suitable arrangements for the future operation of the FED retrieval facility. Future compliance inspections will continue to focus on this topic to develop a broader understanding of the organisation wide approach to Monitoring, Audit and Review of management systems.

The purpose of the LC35 inspection was for ONR to consider the adequacy of implementation of the licensee's extant safety case for decommissioning, including its plan to develop the Care and Maintenance (C&M) phase of operation safety case. During C&M the site will comprise of five distinct systems, including two reactor safestores which contain the majority of the radioactive inventory of the site, and therefore attract proportionate regulatory interest. This inspection was supported by ONR Structural Integrity and Civil/Structural Inspectors. Based on the areas sampled and evidence presented during the inspection, it is concluded that Magnox Ltd has effectively implemented its arrangements for compliance with LC35.

The regulatory liaison meeting is held quarterly and coincidentally with the quarterly defueling transition oversight meeting. The meeting was attended by regulators from Natural Resources Wales, ONR and management team members from Wylfa and Trawsfynydd. There were no significant matters arising during the meeting.

Magnox Ltd has been giving further consideration to potential mitigation in the unlikely event of a FED fire. A test procedure has been developed for placing a cover over the cell to smother any fire that may occur and ensuring shut off of vent extract to cell including physical confirmation (manual operation) by operator. If the demonstration of the proposed procedure is successful it will be incorporated into site arrangements.

The planned regulatory response to Magnox Ltd's request for Approval of its amendment to the site emergency plan was discussed. The need for a revised application letter requesting the correct Approval was discussed and possible need for clarification of changes from the site plan to arrangements leading to differences from original specification.

A regular quarterly review of ONR regulatory issues was undertaken with Magnox Ltd staff leading on responses to the issues. A number of Issues had been addressed and can be closed. Those issues that remain open are progressing in line with regulator and licensee expectations.

Conclusion of Intervention

From the information obtained and evidence gathered during this intervention, I believe there were no issues identified that were considered to adversely affect nuclear safety.


Crynodeb gweithredol

Diben yr Ymyrraeth

Roedd hwn yn archwiliad a gynlluniwyd o orsaf bŵer Trawsfynydd Magnox Ltd, a gyflawnwyd yn rhan o'r strategaeth ymyrraeth a gynllunnir ar gyfer Rhaglen Datgomisiynu, Tanwydd a Gwastraff (DFW) y Swyddfa dros Reoli Niwclear (ONR).

Cyflawnwyd y gwaith yn unol â'r rhaglen archwilio a gynlluniwyd yn Strategaeth Ymyrraeth Integredig (IIS) Trawsfynydd ac IIS Corfforaethol Magnox Ltd.

Ymyraethau a Gyflawnwyd gan yr ONR

Archwiliadau wedi eu trefnu ar Amodau Trwydded (LCs), 12, 26, 17 a 35.

Cynhaliwyd y cyfarfodydd canlynol hefyd:

Esboniad o'r Dyfarniad os Nad oedd y System Ddiogelwch wedi cael ei Barnu yn Ddigonol.

Ni chyflawnwyd archwiliadau seiliedig ar system ddiogelwch yn ystod yr ymyrraeth hon.

Casgliadau Allweddol, Barnau'r Arolygydd a Rhesymau dros Wneud Dyfarniadau

Roedd yr archwiliadau arfaethedig ar gyfer LC12, 26 a 17 yn canolbwyntio ar weithredu trefniadau yn y prosiect adfer FED cyn dechrau gweithredu. Nid oedd Magnox Ltd yn gallu arddangos SQEP ar gyfer oddeutu traean o'r tîm prosiect FED, ac yn amlwg roedd yn gwybod nad oedd yn sicrhau SQEP. Mae hyn yn fethiant arwyddocaol yn erbyn arfer da cydnabyddedig, methiant posibl i fodloni'r gofynion cyfreithiol ac yn cynrychioli methiant systematig ymddangosiadol i fodloni'r trefniadau cydymffurfio. Cytunodd Magnox Ltd gyda'r arsylwadau a chynnig camau boddhaol i ddelio â'r mater gyda'r bwriad o'i ddatrys cyn cyflawni datgomisiynu gweithredol. Yn gyffredinol, roedd yr amser a dreuliwyd ar y safle yn trafod agweddau o reolaeth a goruchwyliaeth gyda pheirianwyr y safle yn atgyfnerthiad positif o'r ddealltwriaeth a rannwyd yn ystod gweithgareddau archwilio cynharach i arddangos ymagwedd cymwys, cydwybodol tuag at weithgareddau prosiect FED. Canolbwyntiodd archwiliad LC17 ar agweddau o sut mae Magnox Ltd yn sicrhau iechyd, dilysrwydd ac addasrwydd ei drefniadau. Mae yna nifer arwyddocaol o weithgareddau sicrwydd a gyflawnir ar draws y safle yn cynhyrchu llu o ddata, gwybodaeth a gweithredoedd. Nid yw'n amlwg sut mae'r data yma'n cael ei gasglu, dadansoddi a dehongli. Fodd bynnag, mae'n amlwg bod yna weithgareddau sicrwydd parhaus sy'n sicrhau cyflawniad trefniadau addas ar gyfer gweithrediad y cyfleuster adfer FED yn y dyfodol. Bydd archwiliadau cydymffurfiad yn y dyfodol yn parhau i ffocysu ar y pwnc hwn i ddatblygu gwell dealltwriaeth o'r ymagwedd ledled y sefydliad i Fonitro, Archwilio ac Adolygu systemau rheoli.

Diben yr archwiliad LC35 oedd i'r ONR ystyried digonolrwydd gweithrediad achos diogelwch ar glawr y trwyddedai ar gyfer datgomisiynu, yn cynnwys ei gynllun i ddatblygu cam gweithredu Gofal a Chynnal a Chadw (C&M) yr achos diogelwch. Yn ystod C&M, bydd y safle yn cynnwys pump o systemau arwahanol, yn cynnwys dwy storfa ddiogel adweithyddion sy'n cynnwys y rhan fwyaf o stocrestr ymbelydrol y safle, ac felly'n denu diddordeb rheoleiddiol cymesur. Cafodd yr archwiliad hwn ei gefnogi gan Arolygwyr Cywirdeb Strwythurol a Sifil/Strwythurol. Yn seiliedig ar yr ardaloedd a samplwyd a thystiolaeth a gyflwynwyd yn ystod yr arolygiad, cesglir bod Magnox Ltd wedi gweithredu ei drefniadau ar gyfer cydymffurfiad gydag LC35 yn effeithiol.

Cynhelir y cyfarfod cyswllt rheoleiddiol bob chwarter ac mae'n cyd-ddigwydd gyda'r cyfarfod trosolwg chwarterol ar wagio tanwydd. Roedd rheolyddion o Gyfoeth Naturiol Cymru, yr ONR ac aelodau tîm rheoli Wylfa a Thrawsfynydd yn bresennol yn y cyfarfod. Ni chododd unrhyw faterion o bwys yn ystod y cyfarfod.

Mae Magnox Ltd wedi bod yn rhoi ystyriaeth bellach i liniariad posibl yn achos tân FED, sy'n ddigwyddiad annhebygol. Datblygwyd gweithdrefn brawf ar gyfer gosod gorchudd dros y gell i fygu unrhyw dân a allai ddigwydd a sicrhau y diffoddir yr echdyniad gwyntyll i'r gell yn cynnwys cadarnhad corfforol (gweithrediad â llaw) gan weithredwr. Os yw'r arddangosiad o'r weithdrefn arfaethedig yn llwyddiannus, bydd yn cael ei gynnwys yn nhrefniadau'r safle.

Trafodwyd yr ymateb rheoleiddiol arfaethedig i gais Magnox Ltd i addasu ei gynllun argyfwng safle. Trafodwyd yr angen am lythyr cais diwygiedig yn gofyn am y Gymeradwyaeth gywir ynghyd â'r angen am eglurhad o newidiadau o gynllun y safle i drefniadau yn arwain at wahaniaethau o'r fanyleb wreiddiol.

Cyflawnwyd adolygiad chwarterol rheolaidd o faterion rheoleiddiol yr ONR gan staff Magnox Ltd yn arwain ar ymatebion i'r materion. Roedd nifer o Faterion wedi eu datrys a gellir felly eu dirwyn i ben. Mae'r materion hynny sy'n dal dan ystyriaeth yn symud ymlaen yn unol â disgwyliadau'r rheoleiddiwr a'r trwyddedai.

Casgliad yr Ymyrraeth

O'r wybodaeth a gafwyd a'r dystiolaeth a gasglwyd yn ystod yr ymyrraeth hon, credaf na chanfuwyd unrhyw faterion yr ystyriwyd eu bod yn cael effaith andwyol ar ddiogelwch niwclear.