Office for Nuclear Regulation

This website uses non-intrusive cookies to improve your user experience. You can visit our cookie privacy page for more information.

Trawsfynydd MoC 8 and LC36 Inspection

Executive summary

Purpose of intervention

This intervention was carried out to determine the adequacy of the site's arrangements to implement the recent corporate management of change under LC36 In accordance with ONR's Decommissioning and Waste (DFW) programme strategy and the relevant task sheet.

Interventions Carried Out by ONR

The intervention was carried out against LC36 and involved interviews with site staff and examination of records and other evidence.

Explanation of Judgement if Safety System Not Judged to be Adequate

N/A

Key Findings, Inspector's Opinions and Reasons for Judgements Made

The inspector found that the implementation of the corporate management of change had been well managed and controlled. The baseline structure was well defined, but the justification and vulnerability analysis, which forms part of the baseline, had not been completed at the time of the inspection and could not be inspected.

The inspection found some minor areas for improvement in the recording of actions and the identification of performance indicators. The inspection also found an area of good practice, where experienced staff are retained on site, until their replacements have demonstrated they are suitably qualified and experienced to take on the new roles.

Staff we spoke to demonstrated a good understanding of the changes taking place and the safety representatives confirmed that they had been consulted on the organisational structure and that their views had been taken into account when developing the structure.

Conclusion of Intervention

I concluded that the requirements of LC36 had generally been complied with, although there were some minor areas for the site to consider. The only exception was the lack of a vulnerability analysis or justification document for the new baseline. As the new baseline had not yet been adopted I didn't consider this a significant shortfall at this stage, but asked for a copy of the documents to be made available when completed.


Crynodeb gweitredol

Pwrpas yr Ymyriad

Cynhaliwyd yr ymyriad hwn er mwyn penderfynu digonolrwydd trefniadau'r safle i weithredu'r rheolaeth gorfforaethol ddiweddar o newid o dan LC36 yn unol â strategaeth rhaglen Datgomisiynu a Gwastraff (DFW) ONR a'r daflen dasg berthnasol.

Ymyriadau a Gynhaliwyd gan ONR

Cynhaliwyd yr ymyriad yn ôl LC36 ac roedd yn cynnwys cyfweliadau gyda staff y safle ac archwilio cofnodion a thystiolaeth arall.

Esboniad o Ddyfarniad os Bernir Nad yw'r System Ddiogelwch yn Ddigonol

Ddim yn Gymwys

Canfyddiadau Allweddol, Barnau'r Arolygydd a Rhesmau am Ddyfarniadau a Wnaed

Fe wnaeth yr arolygydd ganfod bod y broses o weithredu'r rheolaeth gorfforaethol o newid wedi'i rheoli a'i chyfarwyddo'n dda. Roedd y strwythur gwaelodlin wedi'i ddiffinio'n dda, ond nid oedd y cyfiawnhad a'r dadansoddiad o hyglwyfder, sy'n ffurfio rhan o'r gwaelodlin, wedi'u gwblhau ar adeg yr arolygiad ac ni ellid ei arolygu.

Fe wnaeth yr arolygiad ganfod rhai meysydd ar gyfer gwella wrth gofnodi gweithredoedd a nodi dangosyddion perfformiad. Hefyd fe wnaeth yr arolygiad ganfod maes o arfer dda, lle cedwir staff profiadol ar y safle, tan fod y staff sy'n cymryd eu lle wedi arddangos eu bod yn ddigon cymwys a phrofiadol i gymryd y rolau newydd.

Fe wnaeth staff inni siarad â hwy arddangos dealltwriaeth dda o'r newidiadau oedd yn digwydd ac fe wnaeth y cynrychiolwyr diogelwch gadarnhau yr ymgynghorwyd â hwy ar ystrwythur sefydliadol a bod eu barnau wedi'u cymryd i gyfrif wrth ddatblygu'r strwythur.

Casgliad yr Ymyriad

Fe wnes i gasglu y cydymffurfiwyd â gofynion LC36 ar y cyfan, er bod rhai meysydd mân i'r safle eu hystyried. Yr unig eithriad oedd y diffyg o ddogfen dadansoddiad o hyglwyfder neu gyfiawnhad ar gyfer y gwaelodlin newydd. Gan nad oedd y gwaelodlin newydd wedi'i fabwysiadu eto doeddwn i ddim yn ystyried bod hwn yn ddiffyg sylweddol arhyn o bryd, ond fe wnes i ofyn i gopi o'r dogfennau fod ar gael pan ydynt wedi'u cwblhau.