Office for Nuclear Regulation

This website uses non-intrusive cookies to improve your user experience. You can visit our cookie privacy page for more information.

Trawsfynydd Nuclear Licensed Site Planned Inspections and Meetings

Executive summary

Purpose of intervention

This report describes an inspection of Magnox Ltd's Trawsfynydd licensed site, undertaken as part of a series of routine interventions set out in the Integrated Intervention Strategy document.

Interventions Carried Out by ONR

During the intervention I carried out compliance inspections on licence condition (LC):

I attended a number of meetings that provided updates on the work to increase the level of programme working across the Magnox sites.

Explanation of Judgement if Safety System Not Judged to be Adequate

This intervention did not include a safety system based inspection.

Key Findings, Inspector's Opinions and Reasons for Judgements Made

I found evidence that the site arrangements for compliance with the requirements of LC35 are adequate.

I conducted an inspection of the overarching decommissioning programme for the Trawsfynydd site and examined the project performance to achieve hazard reduction at a number of facilities.

I found evidence that there are developed project plans for all facilities and radioactive waste streams on the site.  These plans continue to be updated to reflect the progress made to date and to reflect the reduction in funding, by the Nuclear Decommissioning Authority, on the forward decommissioning programme.  Work continues to be adequately prioritised towards hazard reduction and there is some confidence that a majority of the ILW on site will be placed in a passively safe state by 2019.

Conclusion of Intervention

In the areas I considered during the intervention I found that the implementation of the arrangements for compliance with LC35 at Trawsfynydd was to an adequate standard.


Crynodeb gweithredol

Diben yr Ymyrraeth

Mae'r adroddiad hwn yn disgrifio archwiliad o safle trwyddedig Magnox Ltd Trawsfynydd, a gyflawnwyd yn rhan o gyfres o ymyraethau cyffredinol a sefydlir yn y ddogfen Strategaeth Ymyrraeth Integredig.

Ymyraethau a Gyflawnwyd gan yr ONR

Yn ystod yr ymyrraeth, fe gyflawnais archwiliadau cydymffurfiad ar amod trwyddedu (LC):

Fe fynychais nifer o gyfarfodydd a ddarparodd ddiweddariadau ar y gwaith i gynyddu'r lefel o waith rhaglen ar draws y safleoedd Magnox.

Esboniad o’r Dyfarniad os Nad oedd y System Ddiogelwch wedi cael ei Barnu yn Ddigonol.

Nid oedd yr ymyrraeth hon yn cynnwys archwiliad yn seiliedig ar systemau diogelwch.

Casgliadau Allweddol, Barnau’r Arolygydd a Rhesymau dros Wneud Dyfarniadau

Rwyf wedi gweld tystiolaeth bod trefniadau'r safle ar gyfer cydymffurfiad gyda gofynion LC35 yn ddigonol.

Cyflawnais archwiliad o'r rhaglen ddatgomisiynu cyffredinol ar gyfer safle Trawsfynydd ac archwilio perfformiad y prosiect i sicrhau lleihad mewn peryglon mewn nifer o gyfleusterau.

Gwelais dystiolaeth bod yna gynlluniau prosiect wedi datblygu ar gyfer yr holl gyfleusterau a ffrydiau gwastraff ymbelydrol ar y safle.  Mae'r cynlluniau hyn yn dal i gael eu diweddaru i adlewyrchu'r cynnydd a sicrhawyd hyd yn hyn ac i adlewyrchu'r lleihad mewn cyllid gan yr Awdurdod Datgomisiynu Niwclear, ar y rhaglen datgomisiynu i'r dyfodol.  Mae gwaith yn dal i fod wedi ei flaenoriaethu'n ddigonol o ran lleihau perygl ac mae cryn dipyn o hyder y bydd mwyafrif yr ILW ar y safle yn cael ei osod mewn cyflwr diogel goddefol erbyn 2019.

Casgliad yr Ymyrraeth

Yn y meysydd a ystyriwyd gennyf yn ystod yr ymyrraeth, gwelais fod gweithrediad y trefniadau ar gyfer cydymffurfiad gyda LC35 yn Nhrawsfynydd i safon ddigonol.